Jesteś tutaj: Usługi i produkty / Wydawnictwo IEn

Wydawnictwo IEn

Autor: Jacek Karczewski, Paweł Szuman
Tytuł: Elektrohydrauliczna regulacja mocy czynnej turbozespołów biorących udział w regulacji systemu elektroenergetycznego
Seria: Monografie Instytutu Energetyki, nr 6
Warszawa 2020, Wyd. I.
Wydawnictwo Instytutu Energetyki
ISBN 978-83-63226-25-1
Oprawa twarda, 198 str., tabl., il., bibliogr.
Język polski
Cena (z VAT): 70 PLN (+ koszty przesyłki)
 
 
Autor: Wojciech Szweicer, Piotr Sucholorski
Tytuł: Wybrane zagadnienia dotyczące komunikacji analogowej w układach zabezpieczeń elektroenergetycznych
Seria: Monografie Instytutu Energetyki, nr 5
Warszawa 2020, Wyd. I.
Wydawnictwo Instytutu Energetyki
ISBN 978-83-63226-21-3
Oprawa twarda, 118 str., tabl., il., bibliogr.
Język polski
Cena (z VAT): 70 PLN (+ koszty przesyłki)
 
 
Autor: Stanisław Kiszło
Tytuł:Łączniki średnich napięć, konstrukcje, badania, eksploatacja.
Seria: Monografie Instytutu Energetyki, nr 4
Warszawa 2020, Wyd. I.
Wydawnictwo Instytutu Energetyki
ISBN 978-83-63226-22-0
Oprawa twarda, 346 str., tabl., il., bibliogr.
Język polski
Cena (z VAT): 90 PLN (+ koszty przesyłki)
 
 
Autor: Jerzy Przybysz
Tytuł: Hydrogeneratory. Diagnostyka i naprawy
Seria: Monografie Instytutu Energetyki, nr 3
Warszawa 2019, Wyd. I.
Wydawnictwo Instytutu Energetyki
ISBN 978-83-63226-18-3
Oprawa twarda, 200 str., tabl., il., bibliogr.
Język polski
Cena (z VAT): 70 PLN (+ koszty przesyłki)
 
 
Autor: Yevgeniy Naumovich
Tytuł: Quantitative description of oxygen non-stoichiometry in mixed ionic and electronic conductors based on a non-ideal solution approach
Seria: Monografie Instytutu Energetyki, nr 2
Warszawa 2019, Wyd. I.
Wydawnictwo Instytutu Energetyki
ISBN 978-83-63226-14-5
Oprawa twarda, 123 str., tabl., il., bibliogr.
Język angielski
Cena (z VAT): 70 PLN (+ koszty przesyłki)
 
 
Autor: Marcin Lizer
Tytuł: Zabezpieczenia podimpendancyjne jednostek wytwórczych w czasie kołysań mocy
Seria: Monografie Instytutu Energetyki, nr 1
Warszawa 2018, Wyd. I.
Wydawnictwo Instytutu Energetyki
ISBN 978-83-63226-11-4
Oprawa twarda, 270 str., tabl., il., bibliogr.
Cena (z VAT): 1 egz. - 90 PLN, 2 - 3 egz. - 75 PLN, pow. 3 egz. - 60 PLN (+ koszty przesyłki)
 
 
 
Autor: Zygmunt Parczewski
Tytuł: Efektywność energetyczna w wybranych krajach UE, USA oraz w Polsce (trendy zmian, mechanizmy i instrumenty polityki)
Warszawa 2014, Wyd. I.
ISBN 978-83-63226-28-2
Oprawa twarda, 294 str., tabl., il., bibliogr.
 
Cena podstawowa:   50 PLN z VAT + koszty przesyłki
 
 
 

Profil wydawnictwa

Profil wydawnictwa obejmuje szeroko pojęty obszar badań energetycznych, a w szczególności zagadnień związanych z efektywną generacją, przesyłem, dystrybucją i użytkowaniem energii, rozwojem infrastruktury sektora elektroenergetycznego, wdrażaniem odnawialnych źródeł energii, czystą konwersją paliw kopalnych, a także z tworzeniem analiz i strategii energetycznych. Prace publikowane w ramach wydawnictwa wpisują się w strategiczne cele polskiej polityki energetycznej i długoterminowe plany rozwoju sektora energetycznego w Europie.

Wydawnictwo publikuje monografie naukowe, raporty z działalności Instytutu Energetyki i materiały konferencyjne.

Procedura wydawnicza

 1. Wydawnictwo Instytutu Energetyki wydaje monografie naukowe o tematyce zgodnej z działalnością badawczą Instytutu Energetyki (IEn).
 2. Decyzje w sprawach objętych procedurą wydawniczą podejmuje Komitet Redakcyjny Wydawnictwa powołany przez Dyrektora IEn.
 3. Autor dostarcza do Wydawnictwa wersję elektroniczną pracy w formie pliku Word.
 4. Tekst pracy musi zawierać streszczenie w języku polskim i angielskim, spis treści oraz spis cytowanej w tekście literatury.
 5. Wstępnej oceny pracy dokonuje Komitet Redakcyjny biorąc pod uwagę:

a)    zgodność tematu pracy z profilem Wydawnictwa,

b)    oryginalność tematu pracy,

c)     poziom naukowy pracy,

d)    spełnienie kryteriów formalnych wymaganych od pracy naukowej.

6. Warunkiem przyjęcia pracy do druku jest uzyskanie przez nią pozytywnych recenzji sporządzonych zgodnie z obowiązującą w Wydawnictwie procedurą recenzyjną.

7. Praca jest recenzowana przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych powoływanych spośród pracowników naukowych jednostek niezatrudniających autora pracy naukowej. Wyboru recenzenta lub recenzentów dokonuje Wydawnictwo.

8. Recenzja ma charakter otwarty, zarówno autor jak i recenzenci znają swoje personalia.

9. Recenzja pracy powinna zawierać jedną z następujących konkluzji:

a)    praca nadaje się do druku bez poprawek

b)    praca nadaje się do druku po wprowadzeniu niezbędnych poprawek,

c)     praca nie nadaje się do druku.

10. Ostateczną decyzję o publikacji pracy i ewentualnym naniesieniu przez autora poprawek podejmuje Komitet Redakcyjny Wydawnictwa.

11. Komitet Redakcyjny po uzyskaniu pozytywnych recenzji zleca przeprowadzenie prac redakcyjnych i publikację pracy.

12. Procedurą wydawniczą Wydawnictwa Instytutu Energetyki od strony technicznej zajmuje się Ośrodek Informacji Naukowej IEn (NOI)

Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo IEn stosuje najwyższe standardy publikacyjne mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics), https://publicationethics.org

 1. Wydawnictwo publikuje oryginalne dzieła naukowe stanowiące wkład do rozwoju polskiej i światowej nauki.
 2. Wydawnictwo stosuje wszelkie dostępne środki dla zagwarantowania pełnej oryginalności dzieła, zapobieżenia plagiatom, autoplagiatom oraz publikacji nieprawdziwych wyników badań i fałszywych danych.
 3. Wydawnictwo dba o zapewnienie umieszczenia w wykazie autorów wszystkich osób, które tworzyły publikację i przeciwdziała przypisaniu autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła.
 4. Wydawnictwo zapewnia poszanowanie autorskich praw osobistych autorów, a w szczególności o respektowanie prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dba o renomę oraz dobrą sławę autorów oraz utworu.
 5. Wydawnictwo publikuje monografie naukowe odznaczające się wysokim poziomem naukowym, potwierdzanym przez rzetelną i transparentną procedurę recenzji.
 6. Wydawnictwo zapewnia profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny i wysokiej jakości opracowanie graficzne.
 7. Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Kontakt

mgr Maria Mieszkowska

tel. +48 797 905 455

maria.mieszkowska@ien.com.pl