Jesteś tutaj: Ogłoszenia / Praca w IEn

Praca w IEn

Adiunkt (stanowisko typu post-doc) w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych

Instytut Energetyki – Instytut Badawczy w Warszawie

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Energetyki – Instytut Badawczy w Warszawie
Nazwa stanowiska: Adiunkt (stanowisko typu post-doc) w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych
Miejsce pracy: ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa
Typ konkursu: SONATA NCN
Termin składania ofert: 11.09.2020 (planowane rozpoczęcie pracy w okresie październik-listopad 2020)
Forma składania ofert: drogą elektroniczną
Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (24 miesiące). Pracownik na stanowisku adiunkta będzie zaangażowany w realizację prac badawczych w projekcie w pełnym wymiarze czasu pracy i będzie otrzymywał wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w Instytucie Energetyki – Instytucie Badawczym wynoszące 10 000 PLN (wynagrodzenie brutto wraz z kosztami pracodawcy).

 

Opis zadań:

W związku z realizacją projektu SONATA NCN pt. Eksperymentalne i numeryczne badania wpływu mikrostruktury ceramicznych przewodników jonowych na przebieg procesu wytwarzania wodoru w stałotlenkowych ogniwach elektrochemicznych (SOC) poszukiwana jest osoba, która będzie zaangażowana
w realizację projektu jako Wykonawca – członek zespołu badawczego na stanowisku typu post-doc. Wykonawca na stanowisku typu post-doc będzie uczestniczył w realizacji zadań badawczych obejmujących analizę statystyczną wyników badań eksperymentalnych, przeprowadzenie serii badań eksperymentalnych degradacji SOC w trybie elektrolizy w przejściowych stanach pracy, zastosowanie zaawansowanego modelu numerycznego w kolejnym etapie optymalizacji struktur dla zwiększenia osiągów ogniw SOC z uwzględnieniem dynamicznych stanów pracy w trybie elektrolizy), realizowanych w laboratoriach Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych. Zadaniem Wykonawcy będzie prowadzenie prac laboratoryjnych dot. stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych pracujących w trybie elektrolizera (ang.  solid oxide electrolysis, SOE) oraz uczestnictwo w badaniach komponentów ogniw po zakończonej pracy – badania post mortem. Osoba zatrudniona na stanowisku typu post-doc będzie odpowiedzialna za interpretację wyników realizacji zadania dedykowanego określeniu wymogów, wykonaniu i charakteryzacji kolejnych serii modyfikowanych ogniw elektrochemicznych dla wysokotemperaturowej elektrolizy  w celu poprawy ich osiągów. Wykonawca będzie współpracował z pozostałymi członkami zespołu prowadzącymi prace obliczeniowe, które stanowią wsparcie dla eksperymentalnych metod badawczych. Oczekuje się, że Wykonawca posiada umiejętności interpretacji pozyskanych charakterystyk prądowo-napięciowych oraz spektr impedancyjnych (EIS) w takim stopniu, aby wskazywać kierunkowe zmiany struktury i kompozycji materiałowej ogniw, które pozwolą uzyskać niższe napięcie przy danym obciążeniu prądowych SOE. W tym zakresie, doświadczenie z badań pojedynczych warstw oraz kompletnych ogniw stałotlenkowych będzie kluczową umiejętnością wykorzystywaną w projekcie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za obróbkę i przygotowanie pozyskanych w warunkach danych laboratoryjnych danych do walidacji modeli numerycznych tworzonych w ramach projektu. Będzie również zaangażowany w uogólnienie wyników projektu i zdefiniowanie ostatecznych zależności pomiędzy mikrostrukturą ogniwa a jego charakterystyką prądowo-napięciową oraz współudział w redakcji publikacji i upowszechnianiu wyników realizacji projektu.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe (energetyka, inżynieria materiałowa, inżyniera chemiczna i procesowa
  lub pokrewne),
 • stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (dawniej Energetyka) lub Inżynieria materiałów lub Inżynieria chemiczna i procesowa lub Chemia
  lub pokrewnej, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie,
 • dorobek publikacyjny potwierdzający realizowane prace badawcze i doświadczenie we współpracy
  z zespołem(-ami) badawczym(-i),
 • udokumentowane doświadczenie w dziedzinie elektrochemii ciała stałego, w szczególności znajomość teoretycznych podstaw działania stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych oraz zagadnień materiałowych i eksploatacyjnych związanych z tymi ogniwami,
 • doświadczenie w prowadzeniu prac eksperymentalnych w warunkach laboratoryjnych typowych
  dla badań ogniw paliwowych i/lub elektrolizerów,
 • biegła znajomość języka angielskiego, udokumentowana publikacjami w uznanych czasopismach naukowych związanych z tematyką projektu lub zbliżonych,
 • spełnienie wymogów formalnych Narodowego Centrum Nauki, stosowanych w procedurze wyboru wykonawcy na stanowisku typu post-doc w konkursie SONATA 14

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy (CV).
 2. Spis dorobku naukowego obejmującego publikacje, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, odbyte staże i pobyty badawcze, przebyte szkolenia oraz otrzymane nagrody
  i wyróżnienia.
 3. List motywacyjny.
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Kopia dyplomu potwierdzającego posiadania stopnia dr/dr inż.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 7. Oświadczenie własne kandydata, iż spełnia wymogi formalne Narodowego Centrum Nauki w zakresie zatrudnienia na stanowisku typu post-doc w projekcie.

Kryteria oceny wraz ze skalą stosowaną przez komisję konkursową:

 • Dotychczasowy dorobek naukowy (publikacje i patenty), oceniany w skali 0-10 (kryterium I).
 • Udział w pracach B+R, projektach naukowych i współpraca z jednostkami naukowymi, oceniany
  w skali 0-10 (kryterium II).
 • Rezultat rozmowy rekrutacyjnej dot. zagadnień związanych z tematyką projektu, oceniany w skali 0-10 (kryterium III), z zastrzeżeniem że do udziału w rozmowie zaproszeni zostaną kandydaci, którzy uzyskają w ramach kryteriów I i II łączną sumę punktów przynajmniej 13.

W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyska przynajmniej 20 pkt, przy czym przynajmniej łącznie 13 pkt w ramach kryteriów I i II, konkurs zostaje uznany za nierozstrzygnięty.

Dokumenty aplikacyjne wraz z oświadczeniem o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres email: jakub.kupecki@ien.com.pl, w tytule wiadomości email wpisując Sonata – Wykonawca – post-doc”. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 11.09.2020 r.
Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną telefonicznie poinformowane o jej terminie. Zastrzegamy możliwość przeprowadzeniu testu kompetencji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Ze względu na sytuację epidemiologiczną możliwą formą rozmowy rekrutacyjnej jest wideokonferencja.
Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane, zaś zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie. Informacje o wynikach rekrutacji zostaną podane do publicznej informacji zgodnie z regulacjami NCN.

Data dodania ogłoszenia: 31.07.2020

Adiunkt

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko wykonawcy prac - pracownika na stanowisu  post-doc w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych Instytutu Energetyki w Warszawie.

Treść pisma

Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń Instytutu Energetyki zatrudni technika elektryka / elektronika
 
 
Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń  Instytutu Energetyki zatrudni technika elektryka / elektronika

Wymagania:

 • Mile widziani absolwenci techników oraz politechnik, preferowane elektryczne, elektroniczne (automatyk), informatyczne
 • Znajomość podstawowych zagadnień elektrycznych i elektronicznych
 • umiejętność naprawy urządzeń elektronicznych i automatyki
 • dobrze rozwiniętych umiejętności manualnych (montaż elementów THT, SMD)
 • umiejętności czytania schematów układów elektronicznych
 • Mile widziane umiejętności programistyczne w języku C, projektowaniu płyt PCB
 • wiek do 30 lat
 • prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,.

Opis stanowiska:

 • składanie, uruchamianie i testowanie nowych urządzeń elektronicznych,
 • serwis urządzeń,
 • nadzór nad wyposażeniem pomiarowym
 • wzorcowanie przyrządów
 • przygotowanie urządzeń do wysyłki,

Oferujemy:

 • ciekawą, kreatywną i stabilną pracę w młodym zespole,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania dodatkowych umiejętności.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń
01-330 Warszawa, ul. Mory 8

e-mail: emil.tomczak@ien.com.pl

Inne informacje: Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.