Jesteś tutaj: Ogłoszenia / Praca w IEn

Praca w IEn

Asystent w Oddziale Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki

Instytut Energetyki (IEn, Warszawa, Polska) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Oddziale Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki  w zakresie:

 • Prowadzenia prac naukowych z zakresu akustyki z przepływem.
 • Prowadzenia praca naukowych i wykonywania badań maszyn i urządzeń w komorach akustycznych.
 • Prowadzenia prac naukowych i wykonywania badań własności akustycznych materiałów.

Brani pod uwagę będą jedynie wyróżniający się kandydaci, posiadający udokumentowany dorobek naukowy (min. 3 publikacje) oraz doświadczenie w prowadzeniu badań w ww. zakresach we współpracy z przemysłem. Mile widziany jest staż naukowy w minimum 2 ośrodkach naukowo-badawczych.

Miejsce pracy:

Instytut Energetyki, Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi

Ul. Dąbrowskiego 113

93-208 Łódź

Polska

Wymiar etatu: 1

Liczba miejsc pracy: 1

Umowa na czas określony: maksymalnie do 12  miesięcy

Charakterystyka stanowiska:                          

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • Stopień mgr inż. w dziedzinie związanej z obszarem badań lub w  dziedzinie pokrewnej,
 • Język angielski – biegła znajomość,
 • Udokumentowane doświadczenie zawodowe, poprzez wykazanie listy publikacji  (min. 3) oraz dotychczasowych stanowisk pracy z uwzględnieniem odbytych staży naukowych,
 • Umiejętności pracy w grupie, wykazanie ambicji wzmocnienia i rozwoju naukowego grupy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o zatrudnienie na stanowisku pracownika naukowego,
 • życiorys,
 • odpis dyplomów ukończenia studiów wyższych, nadania stopnia naukowego lub tytułu naukowego,
 • autoreferat zawierający zwięzłą informację o dotychczasowych osiągnięciach naukowych i wdrożeniach, udziale w projektach badawczych krajowych i międzynarodowych, odbytych stażach naukowych, znajomości języków obcych,
 • spis publikacji,
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych, specjalistyczne szkolenia, listy referencyjne),
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego konkursu.

 

Termin składnia dokumentów (w wersji papierowej):

2020-03-20

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Energetyki, Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi

Ul. Dąbrowskiego 113

93-208 Łódź

Polska

Z dopiskiem: Konkurs na stanowiska asystenta w Oddziale Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki

Procedura oceny:

Zgłoszenia będą oceniane przez niezależną komisję ewaluacyjną, której głównym zadaniem będzie ocena poszczególnych kandydatów według ich zalet i potencjału. Najlepsi wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do OTC IEn. Umowa o pracę w OTC IEn zostanie podpisana z naukowcem wybranym na podstawie oceny komisji oraz wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Autorzy odrzuconych zgłoszeń nie będą powiadamiani o wynikach konkursu.

Inżynier w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych IEn

Inżynier w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych IEn

 

DATA OGŁOSZENIA: 07.02.2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.03.2020 r.

LINK DO STRONY: www.ien.com.pl

SŁOWA KLUCZOWE: SOFC, SOE, power-to-gas, badania i rozwój, technologie wodorowe

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Realizacja prac przemysłowych oraz B+R w obszarze power-to-X, szeroko pojętych technologii wodorowych, magazynowania energii oraz analiz instalacji energetycznych różnego typu. Prace koncepcyjne opierać się będą na wykorzystaniu wiedzy inżynierskiej i zastosowaniu narzędzi obliczeniowych (pakiet Aspen HYSYS) do symulacji komponentów, podzespołów i kompletnych układów power-to-gas (P2G), power-to-liquid (P2L), power-to-chemicals (P2X) opartych wysokotemperaturowych elektrolizerach (elektrolizery stałotlenkowe SOE). Elementem pracy będzie także udział w badaniach tych układów, wraz z naborem danych służących walidacji narzędzi obliczeniowych. Oczekiwana jest umiejętność samodzielnej pracy, odpowiedzialność za powierzone zadania oraz umiejętności pozwalające na samodzielne redagowanie raportów projektowych, opracowań oraz publikacji, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Wymiar etatu: od 0,6 do 1,0 (zatrudnienie w formie umowy o pracę)

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych
Instytut Energetyki
ul. Augustówka 36
02-981 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prace teoretyczne, obliczeniowe i eksperymentalne w dziedzinie nowych technologii wytwarzania i magazynowania energii, w szczególności wysokotemperaturowe ogniwa elektrochemiczne pracujące jako ogniwa paliwowe (SOFC – solid oxide fuel cell) oraz stałotlenkowe elektrolizery (SOE – solid oxide electrolyzer). Wykorzystanie do tego celu algorytmów numerycznych i metod symulacji komputerowych pozwalających na projektowanie, optymalizację i analizę instalacji energetycznych podczas pracy w stanach stacjonarnych oraz dynamicznych (po zdobyciu doświadczenia w zakresie analiz stanów nieustalonych).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • ukończone studia wyższe lub trwające studia toku magisterskiego, na kierunku technicznym związanym z energetyką, inżynierią chemiczną i procesową lub pokrewnymi,
 • doświadczenie w zastosowaniu narzędzi numerycznych, w szczególności pakietu Aspen HYSYS, w analizach procesów energetycznych lub ciągów technologicznych
 • dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną pracę nad raportami projektowymi, publikacjami oraz kontaktami z partnerami zagranicznymi,
 • mile widziany dorobek publikacyjny dokumentujący umiejętności stosowania narzędzi numerycznych w przedstawionym zakresie,
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z ogniwami SOFC i/lub SOE,
 • mile widziana znajomość metod optymalizacji parametrów pracy instalacji energetycznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o zatrudnienie na stanowisku inżyniera,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu(-ów) ukończenia studiów wyższych lub odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów inżynierskich i potwierdzenie kontynuacji studiów toku magisterskiego,
 • spis publikacji lub wcześniejszych prac projektowych lub konstrukcyjnych (opcjonalnie),
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych, ukończenie specjalistycznych szkoleń, listy referencyjne),
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszego konkursu.
 • oświadczenie RODO: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę z konkurencyjnym wynagrodzeniem,
 • pracę w młodym, dynamicznie rozwijającym się kilkunastoosobowym zespole,
 • realizację przełomowych prac w kierunku tworzenia i komercjalizacji nowych krajowych technologii energetycznych,
 • możliwość współpracy przy projektach przemysłowych we współpracy z kluczowymi firmami sektora energetycznego oraz paliwowego związanych z technologiami wodorowymi, magazynowaniem energii i nowymi technologiami,
 • możliwość współpracy przy projektach B+R z kluczowymi ośrodkami naukowo-badawczymi w Europie i USA związanymi z SOFC/SOE, P2G, P2L, P2X,
 • możliwość rozwoju zawodowego w kierunku inżynierskim lub na ścieżce naukowej (możliwość doktoratu),
 • udział w szkoleniach i dedykowanych kursach,
 • dodatkowe benefity w postaci dopłaty do wypoczynku i dofinansowanej karty multi-sport.

Miejsce składania dokumentów:

Drogą elektroniczną na adres: jakub.kupecki@ien.com.pl

LUB

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
ul. Mory 8
01-330 Warszawa

z dopiskiem: stanowisko inżyniera w Zakładzie Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych IEn – Dział Spraw Pracowniczych.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Termin złożenia dokumentów będzie uznany za zachowany pod warunkiem ich złożenia/wpływu do Instytutu Energetyki - Instytutu Badawczego, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa do dnia 06.03.2020 r.

Osoby dopuszczone do postępowania konkursowego zostaną powiadomione telefonicznie.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Oferty po upływie 2 tygodni od zakończenia rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Samodzielny/a księgowy/a w Dziale Księgowości

Instytut Energetyki Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie  poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko

Samodzielny/a księgowy/a/

Opis stanowiska:

 • sprawdzanie, dekretowanie i księgowanie dokumentów dotyczących zakupów
 • księgowanie, analiza, uzgadnianie i sporządzanie sprawozdawczości w zakresie kosztów w tym m.in:
  • wprowadzanie rozdzielników roboczogodzin (klucza podziału kosztów)
  • rozliczanie kosztów zakładowych
  • naliczanie i księgowanie w koszty rozliczeń międzyokresowych, analizowanie stanów i księgowanie kosztu własnego sprzedaży
  • analizowanie i uzgadnianie kosztów działalności statutowej oraz kosztów projektów badawczych
  • rozliczenia inwentaryzacji prac w toku i ich księgowanie
  • rozliczanie i księgowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS na podstawie zestawień  płacowych oraz uzgadnianie kont księgowych dot. wynagrodzeń oraz rozrachunków z pracownikami
 • prowadzenie rejestrów zakupu dla potrzeb VAT
 • sprawdzanie rejestrów VAT oraz sporządzanie deklaracji  VAT
 • analizowanie kont księgowych dot. ewidencji i rozliczenia podatku VAT
 • księgowania i uzgodnienia dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • naliczanie i księgowanie w koszty rozliczeń międzyokresowych, analizowanie stanów
 • zamykanie kont na dzień bilansowy w kręgu kosztowym i przeksięgowanie na wynik finansowy
 • zamykanie ksiąg na dzień sprawozdawczy i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
 • koordynacja pracy zintegrowanego systemu informatycznego
 • współudział w sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznej deklaracji PFRON
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym:
  • dekretowanie i księgowanie dokumentów dotyczących  środków trwałych oraz WNiP
  • naliczanie i księgowanie umorzeń i amortyzacji środków trwałych i WNiP
  • uzgadnianie stanu środków trwałych z użytkownikami, tj. jednostkami organizacyjnymi
  • rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • uzgadnianie obrotów i sald kont dotyczących środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości
  • niematerialnych i prawnych oraz umorzeń i amortyzacji
  • uzgadnianie obrotów i sald  wartości środków trwałych finansowanych z dotacji/subwencji
  • przygotowywanie danych do wystawienia dokumentów dotyczących ruchu środków trwałych
  • prowadzenie książki inwentarzowej środków trwałych działu finansowo-księgowego
  • przygotowywanie danych do sprawozdawczości z zakresu środków trwałych

 Od kandydata/kandydatki oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (minimum licencjat) o kierunku rachunkowość, finanse;
 • doświadczenie w samodzielnym dekretowaniu i księgowaniu dokumentów finansowo-księgowych oraz w rozliczaniu kosztów.
 • doświadczenie w uzgadnianiu rejestrów VAT i sporządzaniu deklaracji VAT
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego;
 • znajomości pakietu MS Office;
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy;
 • zdolności analitycznych;
 • łatwości w nawiązywaniu kontaktów oraz wysokiego poziom kultury osobistej;
 • zaangażowania w wykonywane obowiązki;
 • znajomość systemu UNISOFT będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • umowę na czas nieokreślony
 • możliwość podjęcia  pracy niezwłocznie.
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i szkoleń;
 • dobrą atmosferę pracy.

Aplikację zawierającą CV, list motywacyjny, oraz oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Referenta w dziale księgowości w Instytucie Energetyki Instytucie Badawczym,  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)", prosimy przesłać na adres:

beata.przygoda@ien.com.pl

lub

Instytut Energetyki Instytut badawczy
ul. Mory 8
01-330 Warszawa
Dział Spraw Pracowniczych

do dnia 24.01.2020 r. w tytule wiadomości lub na kopercie prosimy wpisać "Rekrutacja - Samodzielny/a księgowy/a w Dziale Księgowości".

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia  27 stycznia 2020 r.

Osoby zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej zostaną telefonicznie poinformowane o jej terminie. Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. 

Aplikacje niekompletne oraz złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń Instytutu Energetyki zatrudni technika elektryka / elektronika
 
 
Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń  Instytutu Energetyki zatrudni technika elektryka / elektronika

Wymagania:

 • Mile widziani absolwenci techników oraz politechnik, preferowane elektryczne, elektroniczne (automatyk), informatyczne
 • Znajomość podstawowych zagadnień elektrycznych i elektronicznych
 • umiejętność naprawy urządzeń elektronicznych i automatyki
 • dobrze rozwiniętych umiejętności manualnych (montaż elementów THT, SMD)
 • umiejętności czytania schematów układów elektronicznych
 • Mile widziane umiejętności programistyczne w języku C, projektowaniu płyt PCB
 • wiek do 30 lat
 • prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,.

Opis stanowiska:

 • składanie, uruchamianie i testowanie nowych urządzeń elektronicznych,
 • serwis urządzeń,
 • nadzór nad wyposażeniem pomiarowym
 • wzorcowanie przyrządów
 • przygotowanie urządzeń do wysyłki,

Oferujemy:

 • ciekawą, kreatywną i stabilną pracę w młodym zespole,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania dodatkowych umiejętności.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

Instytut Energetyki Instytut Badawczy
Laboratorium Automatyki i Zabezpieczeń
01-330 Warszawa, ul. Mory 8

e-mail: emil.tomczak@ien.com.pl

Inne informacje: Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.