Jesteś tutaj: Usługi i produkty / Pomiary, testy i ekspertyzy

Pomiary, testy i ekspertyzy

 Jednostka oferującaNazwa usługi
1 CPC Doradztwo techniczne, ekspertyzy i opracowania z zakresu technologii ogniw paliwowych
2 CPC Projektowanie i realizacja specjalistycznych urządzeń badawczych w zakresie ogniw paliwowych
3 CPC Projektowanie i analiza układów generacji mocy z wykorzystaniem ogniw paliwowych
4 CPC Badania i testy procesów separacji gazów oraz przepuszczalności gazów przez materiały (w zakresie p = 1-10 bar, T = 20-950oC
5 CPC Pomiary (gwarancyjne, eksploatacyjne, przed- i pomodernizacyjne) kotłów, młynów i innych urządzeń energetycznych
6 CPC Diagnostyka płomienia
7 CPC Ekspertyzy dotyczące oceny technicznej i eksploatacyjnej pracy kotłów i urządzeń pomocniczych
8 CPC Modelowanie numeryczne do analizy pracy kotłów i innych urządzeń energetycznych
9 CPC Badania analityczne paliw stałych
10 CPC Badania analityczne produktów procesu zgazowania
11 CPC Badania i pomiary procesu zgazowania na instalacji klienta
12 EAE Wykonywanie projektów zabezpieczeń i automatyki elektroenergetycznej
13 EAZ Badania laboratoryjne zabezpieczeń elektroenergetycznych w zakresie zgodnym z PN-EN 60255-6
14 EAZ Badania eksploatacyjne zabezpieczeń elektroenergetycznych i zjawisk zachodzących w systemie
15 EAZ Projekty modernizacji i wymiany zabezpieczeń elektroenergetycznych
16 EAZ Analiza i koordynacja nastawień zabezpieczeń elektroenergetycznych
17 EAZ Analizy awarii i ekspertyzy na potrzeby elektrowni
18 EAZ Opracowywanie instrukcji eksploatacyjnych dla energetyki
19 EAZ Naprawy i modernizacja zabezpieczeń analogowych
20 EI Badania i ocena układów izolacyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych wysokonapięciowych oraz ich elementów
21 EI Prowadzenie stałej opieki diagnostycznej izolacji uzwojeń wysokonapięciowych maszyn wirujących, gwarantującej bezawaryjną eksploatację
22 EI Prowadzenie nadzorów technologicznych w czasie produkcji, modernizacji i remontu maszyn synchronicznych dużej mocy
23 EI Opracowywanie nowych technologii produkcji wysokonapięciowych układów izolacyjnych wirujących maszyn elektrycznych
24 EI Badania materiałów elektroizolacyjnych
25 EI Badania wpływu narażeń elektrycznych, termicznych i mechanicznych na stan izolacji
26 EI Wytwarzania materiałów na powłoki przeciwjarzeniowe w maszynach elektrycznych wysokiego napięcia - lakierów, taśm przewodzących i półprzewodzących
27 EMS Pomiary i badania akustyczne i wibracyjne
28 EMS Pomiary i badania wibroakustyczne dużych generatorów energetycznych
29 EMS Pomiary napięć wałowych dużych maszyn elektrycznych wirujących, określanie ich przyczyn i sposobów ograniczania
30 EMS Badania cieplne (próby nagrzewania) z określeniem wykresu granicznych obciążeń
31 EMS Badania, pomiary i próby odbiorcze dużych maszyn elektrycznych
32 EMS Badania poawaryjne generatorów i elementów z nimi współpracujących
33 EMS Oceny niezawodności pracy turbogeneratorów
34 EMS Nadzór nad wykonywaniem nowych i modernizacją istniejących generatorów synchronicznych
35 EMS Pomiary i analizy parametrów jakościowych energii elektrycznej, głównie w sieciach nn i SN
36 EMS Pomiary i ocena poziomu wyładowań niezupełnych on-line
37 EOS Badania diagnostyczne ograniczników przepięć
38 EOS Badania pól elektromagnetycznych w zakresie od 0 Hz do 60 GHz w środowisku oraz na stanowiskach pracy
39 EOS Badania poziomu hałasu w budynkach oraz w otoczeniu urządzeń generujących hałas (metoda referencyjna w środowisku)
40 EOS Badania poziomu mocy akustycznej urządzeń generujących hałas
41 EOS Badania prądów upływnościowych, siatek uziemiających i prądów indukowanych na stacjach elektroenergetycznych
42 EOS Badania napięć krokowych i dotykowych w otoczeniu urządzeń elektroenergetycznych
43 EOS Raporty oddziaływania na środowisko zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
44 EOS Ekspertyzy techniczne dotyczące usytuowania zabudowy i infrastruktury w sąsiedztwie obiektów elektroenergetycznych
45 EOS Analizy dotyczące ochrony przeciwprzepięciowej, doboru i diagnostyki ograniczników przepięć oraz analiz przyczyn awarii
46 EOS

Analizy wyników badań i własności technicznych urządzeń przeznaczonych do instalowania w sieciach elektroenergetycznych w Polsce w celu wydania dokumentu POŚWIADCZENIE (na podstawie upoważnienia Ministerstwa Przemysłu i Handlu, znak DE-3/10/3494/94 z dnia 24 października 1994 r. i Ministerstwa Gospodarki i Pracy, znak DIN-IV-077-1-HM/04 z dnia 10 maja 2004 r.).

47 EUR

Próby obciążalności zwarciowej urządzeń i aparatury łączeniowej do 550 kV: w obwodzie trójfazowym do 31,5 kA/3 s i w obwodzie jednofazowym do 63 kA/2 s

48 EUR

Próby zdolności łączenia wyłączników, rozłączników, zestawów rozłączników z bezpiecznikami  do 36 kV

49 EUR

Próby zdolności łączenia odłączników i uziemników do 550 kV

50 EUR

Próby zdolności łączenia wysokonapięciowych bezpieczników topikowych ograniczających i gazowydmuchowych do 24 kV

51 EUR

Badania odporności na łuk wewnętrzny rozdzielnic SN i stacji transformatorowych SN/nn

52 EUR

Próby zwarciowej wytrzymałości dynamicznej transformatorów rozdzielczych do 36 kV i specjalnych do 120 kV

53 EUR

Próby wytrzymałości zwarciowej ograniczników przepięć do 110 kV

54 EUR

Próby odporności na działanie łuku elektrycznego łańcuchów izolatorów do 420 kV

55 EUR

Próby wytrzymałości zwarciowej przekładników prądowych i kombinowanych do 145 kV

56 EUR

Próby odporności na zwarcie przekładników napięciowych i kombinowanych do 145 kV

57 EUR

Próby działania i trwałości mechanicznej rozłączników, zestawów rozłączników z bezpiecznikami, odłączników i uziemników

58 EUR

Próby mechaniczne przekładników prądowych, napięciowych i kombinowanych

59 EUR

Próby odporności bezpieczników na wstrząsy

60 EUR

Próby odporności na uszkodzenie kabli SN (spike test)

61 EUR

Próby wytrzymałości zwarciowej zespołów transformator-prostownik

62 EUR

Charakterystyki czasowo-prądowe bezpieczników topikowych ograniczających do 24 kV.

63 EUR, EWP

Wydawanie opinii technicznych dla aparatów i urządzeń elektroenergetycznych na zgodność z wymaganiami norm i przepisów obowiązujących w kraju

64 EUR, EWP

Dobór aparatury rozdzielczej, ustalanie wymagań technicznych, ocena właściwości eksploatacyjnych oraz ocena wyników badań typu aparatów i urządzeń elektroenergetycznych SN i WN

65 EUR, EWP

Ocena kompletności, rozruch oraz diagnostykę stacji prób przewidzianych do badań wyrobu w zakładach produkcyjnych oraz w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych

66 EWP

Badania typu: - rozdzielnic niskiego napięcia i kablowych rozdzielnic szafowych nn; - rozdzielnic i złączy kablowych SN; - prefabrykowanych stacji transformatorowych SN/nn; - uziemiaczy przenośnych i uziomów; - łączników SN i nn; - zestawów rozłączników z bezpiecznikami WN i nn; - podstaw bezpiecznikowych i bezpieczników WN i nn; - przekładników prądowych

67 EWP

Badania osprzętu kablowego 1 kV, 30 kV

68 EWP

Badania osprzętu do linii napowietrznych izolowanych 1 kV, 20 kV

69 EWP

Badania szynoprzewodów i mostów szynowych wn i nn

70 EWP

Badania nagrzewania transformatorów rozdzielczych

71 EWP

Badania osprzętu do linii napowietrznych i stacji elektroenergetycznych wn i nn

72 EWP

Badania elektromechaniczne i eksploatacyjne aparatury rozdzielczej i osprzętu

73 EWP

Badania przewodów do linii napowietrznych i przewodów światłowodowych

74 EWP

Badania odporności obudowy rozdzielnic i złączy niskiego napięcia na działanie łuku elektrycznego powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego

75 EWN

Badania w zakresie akredytacji napięciem udarowym i przemiennym oraz pomiary zakłóceń radioelektrycznych izolatorów, łańcuchów izolatorów, stacji rozdzielczych, aparatury łączeniowej, przekładników prądowych i napięciowych, transformatorów, odgromników, ograniczników przepięć, kabli i osprzętu kablowego, osprzętu linii napowietrznych i stacji oraz sprzętu BHP

76 EWN

Badania mechaniczne i zabrudzeniowe izolatorów

77 EWN

Ekspertyzy dot. oceny wyników badań izolatorów, przewodów OPGW i systemów kablowych do wydania certyfikatów zgodności

78 EWN

Konsultacje dot. zagadnień wysokonapięciowych

79 EWN

Oswajanie monterów do prac pod napięciem do 400kV

80 MAP

Wzorcowanie urządzeń w zakresie wielkości fizycznej: temperatura

81 MAP

Wzorcowanie urządzeń w zakresie wielkości fizycznej: wielkości elektryczne DC i m. cz.

82 MAP

Wzorcowanie urządzeń w zakresie wielkości fizycznej: ciśnienie

83 MAP

Wzorcowanie urządzeń w zakresie wielkości fizycznej: wilgotność

84 MAP

Pomiar temperatury i wilgotności na obiektach technologicznych (hale, magazyny)

85 MBM

Badania materiałoznawcze (m.in. badania strukturalne metodą mikroskopii świetlnej - badania metalograficzne metodą replik oraz na próbkach, pomiary twardości, pomiary geometryczne i in.)

86 MBM

Diagnostyka materiałowa i wytrzymałościowa rurociągów, powierzchni ogrzewalnych, komór przegrzewaczy, walczaków

87 MBM

Przeglądy, naprawy, regulacja i modernizacja systemów zamocowań rurociągów

88 MDT

Ocena stanu technicznego i prawidłowości wspópracy urządzeń energetycznych (kotły, rurociągi, turbiny)

89 MDT

Ocena stanu technicznego zbiorników paliwa i rurociągów przesyłowych czynników łatwopalnych i trujących

90 MDT

Określanie przyczyn awaryjności urządzeń energetycznych i ich analiza

91 MDT

Ocena zmian geodezyjnych w odniesieniu do stanu projektu układów kocioł-rurociągi-turbina oraz określanie stanu naprężeń z nich wynikających

92 MDT

Przeliczenia programowe naprężeń, dylatacji termicznej, momentów i sił w oparciu o rzeczywiste dane

93 MDT

Zmiana trasy rurociągów, naciągów montażowych oraz spadów rurociągów wysokoprężnych i wysokotemperaturowych oraz trudnodostępnych elementów kocioł – rurociągi – turbina (np. komory międzystropia)

94 MDT

Badania stanu naprężeń i sił w kryterialnych węzłach bloków energetycznych

95 MDT

Sprawdzenie stanu technicznego i regulacja zamocowań, dobór zamocowań do rzeczywistych sił  obciążających

96 MDT

Pomiary grubości ścianki  i twardości elementów ciśnieniowych, pomiary owalności

97 MDT

Ultradźwiękowe badania defektoskopowe

98 MDT

Opracowanie zakresu zmian modernizacyjnych układów kocioł – rurociągi - turbina na podstawie dostępnej dokumentacji i badań własnych

99 MDT

Opiniowanie projektów i zmian modernizacyjnych oraz opracowywanie dokumentacji technicznej rejestracyjnej układów kocioł – rurociągi  – turbina zgodnie z przepisami UDT

100 MUC

Pomiary i analiza drgań maszyn wirnikowych

101 CENERG

Przygotowywanie założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miast i gmin

102 DZE

Badania stanu wibracyjnego i termicznego generatorów synchronicznych (turbogeneratorów i hydrogeneratorów)

103 DZE

Diagnostyka stanu technicznego generatorów synchronicznych (wibracyjna i termiczna)

104 DZE

Wyznaczanie granicznych obciążeń turbogeneratorów przy ich  pracy pojemnościowej

105 DZE

Nadzór nad wykonaniem turbogeneratora dla inwestora