Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Struktura / Pion Mechaniczny / MAP - Laboratorium Aparatury Pomiarowej / Ogólne warunki realizacji zlecenia

Ogólne warunki realizacji zlecenia

Laboratorium Aparatury Pomiarowej świadczy usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych w zakresie temperatury, ciśnienia, wilgotności oraz wielkości elektrycznych DC i m. cz. Szczegółowy zakres akredytacji AP 013 dostępny jest na stronie www.pca.gov.pl.

Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć i odebrać przyrządy pomiarowe na własny koszt i ryzyko. Dostarczone przyrządy powinny być sprawne i kompletne wraz z wyposażeniem i instrukcją obsługi.

Przyrządy pomiarowe powinny być dostarczone na adres: Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Laboratorium Aparatury Pomiarowej, ul. Augustówka 36, 02-981 Warszawa w godz. 9.00 – 16.00, pok. 315.

Zleceniodawca wraz z przyrządem powinien dostarczyć zlecenie wykonania usługi w którym podaje: zakres wzorcowania lub punkty pomiarowe, dane zleceniodawcy do wystawienia faktury, dane użytkownika do umieszczenia na świadectwie wzorcowania (jeśli inne niż zamawiającego), dane osoby do kontaktu w sprawie przyrządów a także sposób odbioru przyrządów pomiarowych. Jeśli przyrządy mają być odebrane poprzez firmę kurierską, zleceniodawca określa w zleceniu nazwę firmy i numer zawartej z nią umowy.

Laboratorium Aparatury Pomiarowej przeprowadza wzorcowanie przyrządów pomiarowych zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami:
Instrukcja T/I 1/MAP Wzorcowanie czujników termoelektrycznych i termoelementów,
Instrukcja T/I 2/MAP Wzorcowanie czujników rezystancyjnych,
Instrukcja T/I 6/MAP Wzorcowanie przyrządów do pomiaru i symulacji temperatury,
Instrukcja T/I 8/MAP Wzorcowanie termometrów szklanych,
Instrukcja T/I 9/MAP Wzorcowanie termometrów,
Instrukcja T/I 10/MAP Wzorcowanie obiektów do utrzymywania temperatury,
Instrukcja T/I 11/MAP Wzorcowanie komór termostatycznych i klimatycznych,
Instrukcja T/I 12/MAP Wzorcowanie kalibratorów temperatury,
Instrukcja T/I 13/MAP Wzorcowanie pirometrów i kamer termowizyjnych,
Instrukcja T/I 14/MAP Wzorcowanie termostatów cieczowych,
Procedura P4/MAP Wzorcowanie aparatury do pomiaru temperatury, ciśnienia, wielkości elektrycznych i wilgotności na obiektach,
Procedura W1/MAP Wzorcowanie przyrządów do pomiaru wilgotności,
Procedura W2/MAP Wzorcowanie przyrządów do pomiaru temperatury punktu rosy,
Instrukcja C/I 1/MAP Wzorcowania ciśnieniomierzy wskazówkowych,
Instrukcja C/I 2/MAP Wzorcowania ciśnieniomierzy elektronicznych,
Instrukcja C/I 3/MAP Wzorcowania przetworników ciśnienia,
Instrukcja E/I 1/MAP Wzorcowanie analogowych przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych,
Instrukcja E/I 2/MAP Wzorcowanie cyfrowych przyrządów do pomiaru wielkości elektrycznych,
Instrukcja E/I 3/MAP Wzorcowanie rezystorów stałych, regulowanych i boczników prądu stałego.

W przypadku stwierdzenia niesprawności przyrządu Laboratorium odstąpi od wzorcowania o czym poinformuje zleceniodawcę. Wystawione zostanie orzeczenie i pobrana opłata 100 zł + 23% VAT.

Wykonanie usługi będzie potwierdzone wystawieniem świadectwa wzorcowania zawierającym spójność pomiarową, wyniki pomiarów oraz niepewność pomiaru.

Standardowy termin wykonania usługi to 15 dni roboczych od daty dostarczenia przyrządu wraz ze zleceniem.

Po wykonaniu usługi wystawiona zostanie faktura przelewowa z terminem płatności 21 dni od daty wystawienia faktury lub wg ustaleń ze zleceniodawcą.

Instytut Energetyki nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie wzorcowanych przyrządów pomiarowych z wyjątkiem sytuacji, gdy wynikają one z zaniedbań lub zaniechań popełnionych przez Laboratorium Aparatury Pomiarowej przy wykonywaniu zlecenia.

Skargi dotyczące wykonywanych usług wzorcowania należy kierować do Kierownika Laboratorium Aparatury Pomiarowej, będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującą procedurą systemową.