Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Instytut / BIP / Majątek i struktura własnościowa

Majątek i struktura własnościowa

Instytut Energetyki, jako państwowa jednostka organizacyjna nadzorowana przez Ministra Energii, gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków.

W skład majatku Instytutu wchodzą :

  • grunty i budynki przekazane przez Skarb Państwa, na podstawie Ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo rozwojowych Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz uzyskane inną drogą, położone w Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Białymstoku, Boguchwale, Radomiu i Poznaniu.
  • infrastruktura techniczna budynków i obiektów wraz z wyposażeniem niezbędnym do ich prawidłowej eksploatacji,
  • aparatura naukowo-badawcza, sprzęt komputerowy i wyposażenie biurowe w komórkach organizacyjnych,
  • środki transportowe.

S P R A W O Z D A N I E   F I N A N S O W E

B I L A N S

według stanu na dzień 31 grudnia 2017 oraz na dzień 31 grudnia 2016 (w tys. zł.):

AKTYWA 31 grudnia 2016 31 grudnia 2017
   I. AKTYWA TRWAŁE 68 768,6
62 189,3
   Wartości niematerialne i prawne 916,0 322,1
   Rzeczowe aktywa trwałe 63 739,9 57 797,8
   Należności długoterminowe    
   Inwestycje długoterminowe 4 112,7 4 069,4
   II. AKTYWA OBROTOWE 75 529,9
72 710,9
   Zapasy 5 329,9 4 038,7
   Należności krótkoterminowe 26 369,8 24 177,5
   Inwestycje krótkoterminowe 43 072,6 43 810,9
   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 757,6 683,8
   RAZEM AKTYWA 144 298,5 134 900,2

 

PASYWA 31 grudnia 2016 31 grudnia 2017
   I. FUNDUSZ WŁASNY 55 268,5
56 048,5
   Fundusz statutowy 48 986,3 49 066,1
   Fundusz rezerwowy 942,5 1 067,2
   Fundusz z aktualizacji wyceny 3 780,3 3 700,4
   Wynik z lat ubiegłych    
   Zysk netto 1 559,4 2 214,6
   II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 89 030,0
78 851,6
   Rezerwy na zobowiązania 10 750,1 9 634,0
   Zobowiązania długoterminowe    
   Zobowiązania krótkoterminowe 24 151,0 20 733,6
   Rozliczenia międzyokresowe 54 128,9 48 443,9
   RAZEM PASYWA 144 298,5
134 900,2


 

Redaktor: Lech Sałkiewicz
telefon: 22 3451 420,
fax: 22 836-81-15
e-mail: lech.salkiewicz@ien.com.pl

Informację wytworzył (aktualizował): Redaktor
Data wytworzenia (aktualizacji): 10.09.2017
Informację udostępnił: Administrator
Data udostępnienia (aktualizacji): 10.09.2017