Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Instytut / BIP / Majątek i struktura własnościowa

Majątek i struktura własnościowa

Instytut Energetyki, jako państwowa jednostka organizacyjna nadzorowana przez Ministra Energii, gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków.

W skład majatku Instytutu wchodzą :

  • grunty i budynki przekazane przez Skarb Państwa, na podstawie Ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo rozwojowych Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz uzyskane inną drogą, położone w Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Białymstoku, Boguchwale, Radomiu i Poznaniu.
  • infrastruktura techniczna budynków i obiektów wraz z wyposażeniem niezbędnym do ich prawidłowej eksploatacji,
  • aparatura naukowo-badawcza, sprzęt komputerowy i wyposażenie biurowe w komórkach organizacyjnych,
  • środki transportowe.

S P R A W O Z D A N I E   F I N A N S O W E

B I L A N S

według stanu na dzień 31 grudnia 2021 oraz na dzień 31 grudnia 2020 (w tys. zł.):

AKTYWA 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
   I. AKTYWA TRWAŁE 57 876,6 54 199,5
   Wartości niematerialne i prawne 47,6 258,8
   Rzeczowe aktywa trwałe 53 857,8 49 920,2
   Należności długoterminowe - -
   Inwestycje długoterminowe 3 552,5 3 541,9
   Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 418,7 478,6
   II. AKTYWA OBROTOWE 75 579,7 74 737,6
   Zapasy 5 638,6 6 137,6
nbsp]  Należności krótkoterminowe 24 204,0 21 741,0
   Inwestycje krótkoterminowe 44 901,7 46 065,1
   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 835,4 793,9
   RAZEM AKTYWA 133 456,3 128 937,1

 

PASYWA 31 grudnia 2021 31 grudnia 2020
   I. FUNDUSZ WŁASNY 56 310,5 54 458,3
   Fundusz statutowy 49 066,6 49 066,6
   Fundusz rezerwowy 1 413,3 1 389,2
   Fundusz z aktualizacji wyceny 3 700,0 3 700,0
   Wynik z lat ubiegłych - -
   Zysk netto 2 130,6 302,5
   II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 77 145,8 74 478,8
   Rezerwy na zobowiązania 14 481,6 14 800,7
   Zobowiązania długoterminowe - -
   Zobowiązania krótkoterminowe 23 570,6 21 611,3
   Rozliczenia międzyokresowe 39 093,6 38 066,8
   RAZEM PASYWA 133 456,3 128 937,1


 

Redaktor: Lech Sałkiewicz
telefon: 22 3451 420,
fax: 22 836-81-15
e-mail: lech.salkiewicz@ien.com.pl

Informację wytworzył (aktualizował): Redaktor
Data wytworzenia (aktualizacji): 09.06.2022
Informację udostępnił: Administrator
Data udostępnienia (aktualizacji): 09.06.2022