Jesteś tutaj: Badania naukowe / Działalność statutowa / 2019

2019

Tematy zadań badawczych realizowanych w roku 2019

 Jednostka realizująca zadanieTemat zadania
1 CPC Opracowanie konstrukcji kotła do utylizacji rozdrobnionych odpadów.
Badania spalania paliw stałych z jednoczesnym przetapianiem popiołów.
2 CPC Analiza i budowa prototypowego układu generacji energii elektrycznej w skali mikro wykorzystującego ciepło niskoparametrowe. Analiza i budowa komponentów prototypowego układu generacji energii elektrycznej w skali mikro wykorzystującego ciepło niskoparametrowe
3 CPE Rozwój nowej generacji stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych (SOC) do realizacji koncepcji power-to-gas. Opracowanie pełnowymiarowych ogniw SOC do wytwarzania wodoru w procesie wysokotemperaturowej elektrolizy (SOEC)
4 DEE Uwarunkowania ekonomiczne, techniczne i rola instrumentów wsparcia dla zwiększenia energetycznego wykorzystania fotowoltaiki w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.
5 DZE-1 Opracowanie metody oceny stanu skrajnych pakietów rdzenia stojana generatora synchronicznego
6 DZE-3 Badania i analizy przepięć wewnętrznych w sieciach przemysłowych i elektrownianych średnich napięć oraz ich ograniczanie przy pomocy ograniczników przepięć z warystorami z tlenków metali.
Analizy charakterystycznych parametrów sieci przemysłowych i elektrownianych średnich napięć niezbędnych do prowadzenia badań symulacyjnych przepięć w tych sieciach, na podstawie wyników badań w rzeczywistych warunkach sieciowych i badań laboratoryjnych
7 EAE Zagrożenia dla komunikacji w systemach zabezpieczeń elektroenergetycznych. Komunikacja cyfrowa w systemach zabezpieczeń elektroenergetycznych
8 EAZ

Opracowanie i wdrożenie do produkcji i eksploatacji nowoczesnego zabezpieczenia różnicowgo rozcinającego eliminującego martwą strefe wyłącznika blokowego. Opracowanie koncepcji układu zabezpieczenia dla generatora bloku z linią blokową eliminującego martwą srefę zabezpieczeń różnicowych

9 EAZ

Identyfikacja i analiza zaburzeń kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w środowisku pracy nastawnika czasowo - fazowego oraz opracowanie i wykonanie nowego nastawnika w technice cyfrowej w oparciu o mikrokontroler STM32.

Badania  i analiza zaburzeń elektromagnetycznych występujących w wysokonapięciowym i wielkoprądowym środowisku pracy nastawnika czasowo – fazowego.
10 EI Analiza wpływu narażeń eksploatacyjnych generatora na objawy wyładowań niezupełnych w trybie on-line. Rozpoznanie specyfiki systemu do pomiaru wyładowań niezupełnych on-line generatora i akwizycji relacyjnych informacji stanu jego narażeń eksploatacyjnych.
11 EMS

Analiza pracy elektrycznego układu napędowego autobusu przeznaczonego do transportu pasażerskiego komunikacji miejskiej. Analiza możliwości odzyskiwania energii przez elektryczny układ napędowy pojazdu do przewozu osób na potrzeby autobusowego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej.

12 EOS Analiza natężenia pola elektrycznego w otoczeniu linii 110kV, z uwzględnieniem nowo wprowadzonych konstrukcji słupów, ze szczególnym uwzględnieniem rozkładów pól w sąsiedztwie obiektów budowlanych użyteczności publicznej i mieszkalnej.
13 EOS
Opracowanie i wdrożenie do produkcji i eksploatacji nowoczesnego zabezpieczenia odcinkowego różnicowo - prądowego.
Badanie opracowanego prototypu zabezpieczenia
14 EI
Analiza wpływu reżymu pracy hydrogeneratora na parametry wyładowań
niezupełnych w trybie on-line.
Badanie poziomu i intensywności wyładowań niezupełnych on-line w różnych
reżymach pracy hydrogeneratora. Część 2
15 EI
Opracowanie rozwiązań technologicznych dla skutecznej ochrony przeciwjarzeniowej w układach izolacyjnych uzwojeń stojanów generatorów
Badania wariantów technologicznych wykonania zewnętrznej ochrony przeciwjarzeniowej na modelach układów izolacyjnych elementów uzwojeń
16 EMS
Badania wzajemnych relacji pomiędzy wibracjami normalnymi do powierzchni korpusu turbogeneratora a zarejestrowanym poziomem szumu akustycznego.
Badania wzajemnych relacji pomiędzy wibracjami normalnymi do powierzchni korpusu turbogeneratora a zarejestrowanym poziomem szumu akustycznego w niewielkiej odległości od powierzchni korpusu turbogeneratora z zastosowaniem mikrofonu przeznaczonego do pracy w polu ciśnieniowym
17 EOS Opracowanie założeń i wykonanie na ich podstawie stanowisk wzorcowych natężenia pola elektrycznego i magnetycznego przeznaczonych do badań odporności aparatury kontrolno-pomiarowej na składowe pól elektrycznego i magnetycznego niskiej częstotliwości.
16 EOS Analiza porównawcza efektów degradacji w tworzywie warystorów ZnO ograniczników przepięć i liczników zadziałań. Porównawcze badania procesów degradacji w tworzywie warystorów ZnO wchodzących w skład beziskiernikowych ograniczników przepięć oraz liczników zadziałań. Związki pomiędzy harmonicznymi prądu wyznaczonymi przy wykorzystaniu nowego rodzaju sond ferromagnetycznych a efektami starzenia mikrostruktury ziarnistego czerepu ZnO
19 EOS Analiza porównawcza parametrów mikrostruktury warystorów ZnO pochodzących z ograniczników przepięć po ich wieloletniej eksploatacji
20 EOS Analiza strukturalna stosów warystorowych i elementów centrujących wchodzących w skład beziskiernikowych ograniczników przepięć, na podstawie wykonanych badań w warunkach laboratoryjnych, w oparciu o przyjętą metodykę, dostosowaną do obowiązujących norm i instrukcji eksploatacji.
Analiza procesów degradacji mikrostruktury warystorów oraz elementów centrujących, wchodzących w skład beziskiernikowych ograniczników przepięć, przy zastosowaniu metody FFT.
21 EUR Opracowanie metodologii bezłukowego łączenia dużych prądów przemiennych i stałych o wartościach szczytowych do 1 miliona amperów z wykorzystaniem krzemowych struktur półprzewodnikowych i jej fizyczna weryfikacja w laboratorium.
Analiza polowa i obwodowa przestrzennych układów geometrycznych wielogałęziowego toru prądowego z łącznikami półprzewodnikowymi mająca na celu wybór optymalnej pod względem oddziaływań elektrodynamicznych topologii obwodu głównego bieguna łącznika prądu AC i DC o wartości szczytowej do 1 miliona amperów.
22 EWP Analiza dynamiki ruchu styków wyłączników SN.
Budowa modelu polowego do analizy ruchu styków
wyłączników SN
23 MAP Opracowanie i wdrożenie wzorca wilgotności oraz stanowiska pomiarowego w zakresie niskich wilgotności.
24 MBM Badanie wpływu liczby odstawień na trwałość czasową materiału po długiej eksploatacji pracującego powyżej temperatury granicznej pełzania na drodze laboratoryjnej symulacji w skróconej próbie pełzania.
25 MBM Badanie dokładności tensometrycznego pomiaru siły w prętach zawieszeń
26 MDT Określenie rozrzutu wyników badań tensometrycznych w zależności od rodzaju stosowanych czujników tensometrycznych i materiałów pośrednich (kleje) – zagadnienia dokładności pomiaru
27 OC CEREL Technologia obróbki mechanicznej ceramiki nietlenkowej.
Nietlenkowa zawansowana ceramika konstrukcyjna - szlifowanie węglika krzemu.
28 OC CEREL Materiały perowskitowe.
Optymalizacja mikrostruktury tytanianu baru na aktywatory
29 OC CEREL Kompozyty ziarniste na bazie dwutlenku cyrkonu o podwyższonej odpowrnoci na kruche pękanie oraz korozję hydrotermalną.
Dobr surowców oraz wstęonych parametrów technolgii kompozytu na bazie dwutlenku cyrkonu częściowo stabilozowanego itrem o podniesionej odporności na kruche pękanie oraz korozję hydrotermalną
30 OC CEREL Dobór składu surowcowego oraz opracowanie metody produkcji bloków węglowych wielokrotnego użytku do filtracji wody pitnej
31 OC CEREL Opracowanie technologii stałotlenkowych ogniw paliwowych na podłożu anodowym S-SOFC przeznaczonych do pracy w temperaturze poniżej 750oC.
Dobór materiałó i opraocwnaie technologii funkcjonalnych wrstw elektrodowych, elektrolitowych i barierowych ogniw AS0SOFC przeznaczoncyh do pracy w temperaturze poniżej 750oC
32 OG Opracowanie strategii inteligentnego zarządzania procesem ładowania samochodów elektrycznych minimalizującej przeciążenia w sieci nn i SN
33 OG Opracowanie i badanie nowego algorytmu dla optymalnego rozmieszczenia łączników zdalnie sterowalnych w sieci SN
34 OG Opracowanie i badanie systemu eksperckiego wspomagającego sterowanie pracą klastra energii obejmującego zasobniki energii, generację rozproszoną i aktywnych odbiorców przyłączonych w ograniczonym obszarze sieci SN.
Opracowanie i badanie algorytmów i oprogramowania wspomagającego sterowanie pracą klastra energii w procesie odbudowy zasilania w obszarze wydzielonym z wykorzystaniem zasobników energii i generacji rozproszonej, przyłączonych w ograniczonym obszarze sieci SN.
35 OG Opracowanie i badania innowacyjnego, modelowego elektrycznego napędu regulatora turbiny elektrowni wodnej
36 OG Opracowanie, wykonanie i badania prototypu innowacyjnego układu awaryjnego zatrzymania hydrozespołu
37 OG Opracowanie i badania informatycznego systemu eksperckiego dla planowania i sterowania pracą Lokalnego Obszaru Bilansowania, wykorzystującego metody sztucznej inteligencji.
Opracowanie i badanie modelu symulacyjnego i prognostycznego mocy generowanej przez farmy wiatrowe na podstawie aktualnych warunków meteorologicznych uwzględniający układy regulacji i zabezpieczeń turbin wiatrowych.
38 OG Opracowanie nowych metod zwiększenia świadomości sytuacyjnej dyspozytorów (ang. situational/situation awareness - SA), na przykładzie rozwoju systemu monitorowania układów regulacji napięcia.
39 OG Opracowanie, wykonanie i badania prototypu innowacyjnego sterownika do nadzorowania i sterowania nowoczesnej stacji średniego napięcia
40 OG Opracowanie i badanie sterowania Wirtualną Elektrownią
z optymalnym wykorzystania zasobnika energii.
41 OG Opracowanie i badania narzędzia do optymalnego doboru nastaw stabilizatorów systemowych układów wzbudzenia generatorów synchronicznych dużych mocy, opartego o kryteria częstotliwościowe.
42 OG Opracowanie i badania laboratoryjne oraz próby wysokonapięciowe tyrystorowego przekształtnika układów napędowych pracującego na średnim napięciu zasilania.
Opracowanie elektronicznych układów sterowania tyrystorowego przekształtnika układów napędowych pracującego na średnim napięciu zasilania.
43 OG Opracowanie koncepcji, budowa modelu oraz badania laboratoryjne układu regulacji napięcia dla farmy fotowoltaicznej wraz z magazynami energii
44 OG Badania w technice harware-in-the-loop z wykorzystaniem cyfrowego symulatora czasu rzeczywistego na przykładzie układu regulacji napięcia
45 OG Opracowanie i badania prototypu urządzenia
pełniącego rolę wielofunkcyjnego węzła komunikacyjnego w sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zgodnego ze standardem PLC PRIME
46 OG Dostosowanie i badanie zespołu maszynowego małej mocy do fizyczno-cyfrowego modelowania
właściwości dynamicznych turbozespołu dużej mocy
47 OG Opracowanie i badania heterogenicznej platformy sterownika swobodnie programowalnego z wykorzystaniem wielordzeniowych procesorów sygnałowych i układów FPGA do zastosowań w układach regulatorów wzbudzenia i układach SFC
48 OG Opracowanie i badania systemu ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych oraz do wspomagania sterowania siecią elektroenergetyczną, uwzględniającego zmienność generacji ze źródeł odnawialnych (PV, FW).
Opracowanie i badania systemu ostrzegania operatorów sieci elektroenergetycznych o zagrożeniach meteorologicznych z wykorzystaniem pomiarów i prognoz z systemu DOL
49 OTC Badania aeroakustyczneniejednorodnych wkładów tłumikowych do redukcji hałasu w niskich częstotliwościach
50 OTC Wykonanie prototypu tłumika akustycznego wydmuchu pary na bazie przepływowej symulacji optymalizacyjnej.
Opracowanie i weryfikacja parametrów akustycznych tłumika wydmuchu pary
51 ZD Zastosowanie sensorów napięciowych i prądowych w rozłącznikach /reklozerach/ zamkniętych napowietrznych średniego napięcia adresowanych do sterowania, nadzoru i automatyki w rozwijających się koncepcjach sieci Smart Grid.