Jesteś tutaj: Badania naukowe / Działalność statutowa / 2018

2018

Tematy zadań badawczych realizowanych w roku 2018

 Jednostka realizująca zadanieTemat zadania
1 CENERG
Kierunki rozwoju badań energetycznych w Unii Europejskiej w świetle dokumentów programowych UE.
Analiza kierunków rozwoju badań w zakresie czystych technologii węglowych w Unii Europejskiej w świetle dokumentów programowych i inicjatyw europejskich
2 CPC
Opracowanie konstrukcji kotła do utylizacji rozdrobnionych odpadów.
Badania spalania paliw stałych z jednoczesnym przetapianiem popiołów
3 CPC
Układy CHP małej mocy (5-5000 kW).
Analiza układów wykorzystujących ciepło niskoparametrowe do generacji energii elektrycznej w skali mikro oraz analiza i wstępne badania ich komponentów
4 CPE Badania eksperymentalne stosu SOFC w alternatywnych trybach pracy, w tym DIR-SOFC, SOEC i SR-SOFC
5 CPE Rozwój komponentów układu energetycznego z tlenkowymi stosami ogniw paliwowych.
Optymalizacja procesu wytwarzania oraz badania stosów SOFC w celu zwiększenia osiągów, poprawy rozwiązań konstrukcyjnych oraz jakości wykonania
6 CPE
Badania kinetyki reakcji elektrodowych w węglowych ogniwach paliwowych.
Optymalizacja wybranych parametrów pracy węglowych ogniw paliwowych oraz ich aplikacja w stosie WOP (DC-SOFC)
7 CPE
Nowe rozwiązania konstrukcyjne stosu SOFC klasy 1 kW służące zwiększeniu niezawodności i obniżeniu kosztów produkcji.
Opracowanie nowych metod wykonania uszczelnień stosu stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych z wykorzystaniem nisko kosztowej i bezodpadowej metody druku.
8 CUE

Wytyczne do obniżenia emisji wielotlenków azotu (NOx) w spalinach kotłów z automatycznym zasilaniem paliwami stałymi ze szczególnym uwzględnieniem paliw kopalnych

9 DEE

Wybrane aspekty bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej - stan obecny i
perspektywa do 2050 roku

10 DZE-1 Analiza niesprawności i uszkodzeń hydrogeneratorów oraz metody ich naprawy
11 DZE-3

Zjawiska ferrorezonansowe w stacjach elektroenergetycznych wysokich napięć oraz sposoby icłi eliminacji i/lub tłumienia

12 EAE
Zagrożenia dla komunikacji w systemach zabezpieczeń elektroenergetycznych
Komunikacja analogowa w systemach zabezpieczeń elektroenergetycznych
13 EAZ
Opracowanie i wdrożenie do produkcji i eksploatacji nowoczesnego zabezpieczenia odcinkowego różnicowo - prądowego.
Badanie opracowanego prototypu zabezpieczenia
14 EI
Analiza wpływu reżymu pracy hydrogeneratora na parametry wyładowań
niezupełnych w trybie on-line.
Badanie poziomu i intensywności wyładowań niezupełnych on-line w różnych
reżymach pracy hydrogeneratora. Część 2
15 EI
Opracowanie rozwiązań technologicznych dla skutecznej ochrony przeciwjarzeniowej w układach izolacyjnych uzwojeń stojanów generatorów
Badania wariantów technologicznych wykonania zewnętrznej ochrony przeciwjarzeniowej na modelach układów izolacyjnych elementów uzwojeń
16 EMS
Badania wzajemnych relacji pomiędzy wibracjami normalnymi do powierzchni korpusu turbogeneratora a zarejestrowanym poziomem szumu akustycznego.
Badania wzajemnych relacji pomiędzy wibracjami normalnymi do powierzchni korpusu turbogeneratora a zarejestrowanym poziomem szumu akustycznego w niewielkiej odległości od powierzchni korpusu turbogeneratora z zastosowaniem mikrofonu przeznaczonego do pracy w polu ciśnieniowym
17 EOS Opracowanie założeń i wykonanie na ich podstawie stanowisk wzorcowych natężenia pola elektrycznego i magnetycznego przeznaczonych do badań odporności aparatury kontrolno-pomiarowej na składowe pól elektrycznego i magnetycznego niskiej częstotliwości.
16 EOS
Badania porównawcze i weryfikacja termowizyjnej metody diagnostyki ograniczników przepięć, poprzez porównanie z metodą on-line.
Badania porównawcze metod diagnostyki ograniczników przepięć, metody „on-line”, oraz metody zobrazowania termowizyjnego.
19 EUR
Opracowanie metody wyznaczania parametrów charakterystycznych prądów zwarciowych o dużej stałej czasowej zanikania składowej bezokresowej  z zastosowaniem indukcyjnych przetworników prądowych.
Opracowanie optymalnych układów probierczych i pomiarowych do badań zdolności łączeniowej urządzeń elektroenergetycznych WN  w obwodach obciążeniowych o charakterze indukcyjnym
20 EWP
Zastosowanie numerycznych badań symulacyjnych do analizy torów wielkoprądowych w procesie nagrzewania indukcyjnego z uwzględnieniem zjawisk elektromagnetycznych.
Analiza rozpływu prądu i rozkładu temperatury w torach wielkoprądowych w oparciu model symulacyjny
21 MAP Opracowanie i automatyzacja stanowiska pomiarowego do wzorcowania barometrów i ciśnieniomierzy
22 MBM
Porównanie odporności na pełzanie różnych stanów strukturalnych stali P91
w stanie wyjściowym: drobnoziarnistej i gruboziarnistej, martenzytycznej.
Porównanie wytrzymałości na pełzanie stali P91 o strukturze drobnoziarnistej
(sorbitycznej) i gruboziarnistej - martenzytycznej. Badania materiałowe stali
gruboziarnistej.
23 MBM Ocena sprawności działania zamocowań sprężynowych stałonośnych trójkątnych produkowanych przez „Chemar" w Kielcach po wieloletniej eksploatacji
24 MDT Dobór parametrów pracy zamocowań podczas długoletniej eksploatacji jako czyrmik zmniejszający wytężenie materiału rurociągu
25 OC CEREL
Optymalizacja technologii materiałów ceramicznych.
Zaawansowana ceramika konstrukcyjna: ceramiczne elementy form na bazie korundu do odlewania próżniowego nadstopów niklu i kobaltu
26 OC CEREL
Rdzenie ceramiczne.
Opracowanie składu surowcowego tworzywa na rdzenie ceramiczne o skomplikowanych kształtach do wytwarzania łopatek lotniczych
27 OC CEREL Opracowanie wstępnych założeń technologii gęstego tworzywa korundowego o doskonałej odporności na zmiany temperatury oraz korozję chemiczną.
28 OC CEREL Szczelne, ceramiczne, wysokotemperaturowe połączenia doprowadzeń gazowych
29 OC CEREL Opracowanie wstępnych założeń technologii sond tlenowych stosowanych w aparaturze mierzącej poziom tlenu w trakcie procesu spalania.
30 OG Badanie wpływu generacji rozproszonej (OZE) na poprawność działania
zabezpieczeń odległościowych i przeciążeniowych w sieciach nn i SN
31 OG Opracowanie i wykonanie badań mechanizmów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne sterowników obiektowych przeznaczonych do stosowania w obiektach energetyki
32 OG Opracowanie metodyki i badanie wymaganych parametrów technicznych wirtualnej elektrowni opartej na odnawialnych źródłach energii, działającej w warunkach rynku energii
33 OG Opracowanie i badania innowacyjnej metody oraz opracowanie narzędzia do parametryzacji stabilizatorów systemowych w oparciu o charakterystyki częstotliwościowo-fazowe
34 OG Opracowanie koncepcji nowoczesnego systemu zdalnego serwisu i nadzoru eksploatacyjnego elektrofiltrów 1 przeprowadzenie badań w warunkach laboratoryjnych.
35 OG
Opracowanie, badania laboratoryjne oraz próby prototypu wysokonapięciowego (6kV) tyrystorowego przekształtnika przeznaczonego do układów napędowych maszyn synchronicznych.
Opracowanie projektu prototypu tyrystorowego przekształtnika do
układów napędowych wysokiego napięcia
36 OG Opracowanie innowacyjnej metody projektowania warstwy logicznej cyfrowych układów regulacji napięcia i wzbudzenia generatorów synchronicznych wykorzystującej graficzne narzędzia programowania
37 OG Badania wpływu źródeł mikrogenracyjnych na jakość i poprawność działania komunikacji PLC (Power Line Communication) w sieciach elektroenergetycznych.
38 OG
Opracowanie systemu wspomagania decyzji operatora Wirtualnej Elektrowni opartego na algorytmach ewolucyjnych.
Opracowanie i badanie systemu wspomagania decyzji operatora Wirtualnej Elektrowni opartego na algorytmach ewolucyjnych
39 OG
Opracowanie i badanie algorytmów i programów optymalizacji planowania pracy kaskady elektrowni wodnych.
Opracowanie i badanie systemu eksperckiego wielokryterialnej optymalizacji harmonogramów produkcji elektrowni wodnych na dobę następną, z uwzględnieniem ograniczeń technicznych hydrologicznych i rynkowych
40 OTC
Badanie aerodynamiczne i akustyczne prototypowych wentylatorów osiowych z modyfikowanymi łopatkami.
Projekt i wykonanie prototypu "bionicznego" wirnika
41 OTC
Badania nad tłumienie hałasu w zakresie niskich częstotliwości słyszalnych (wytyczne konstrukcyjno-materiałowe).
Badania akustyczne materiałów kompozytowych na potrzeby tłumienia dźwięków w układach wentylacyjnych
42 OTC
Wykonanie prototypu tłumika akustycznego wydmuchu pary na bazie przepływowej symulacji optymalizacyjnej.
Opracowanie modelu wirtualnego tłumika, w celu wykonania symulacji przepływowej
43 OTC
Sposób uzdatniania pofermentu z biogazowni rolniczej w celu ułatwienia jego racjonalnego zagospodarowania.
Projekt technologiczny wytwarzania w biogazowniach rolniczych  konfekcjonowanych nawozów organicznych z pofermentu - Część I
44 OTGiS Badania wpływu ekranów zagrzejnikowych na emisję ciepła przez grzejniki c.o. różnych typów
45 OTGiS Badanie wpływu ilości dodatków poślizgowych (amidów kwasów tłuszczowych) w materiałach do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych na ich migrację do płynów modelowych żywności
46 ZD
Projekt, budowa prototypu, badania konstruktorskie nowej próżniowej komory rozłącznikowej ze zdolnością wyłącznikową SN.
Próby działania, wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej, zdolności łączeniowej prototypu rozłączniko-reklozera o zamkniętych obudowach fazowych, w warunkach pracy normalnej i zakłóceniowej sieci SN.