Jesteś tutaj: Badania naukowe / Działalność statutowa / 2017

2017

Tematy zadań badawczych realizowanych w roku 2017

 Jednostka realizująca zadanieTemat zadania
1 CENERG
Kierunki rozwoju badań energetycznych w Unii Europejskiej w świetle dokumentów programowych UE
Analiza kierunków rozwoju badań zaawansowanych materiałów do zastosowań energetycznych w Unii Europejskiej w świetle dokumentów programowych i inicjatyw europejskich
2 CPC Układy CHP małej mocy (5-5000 kW). Badania i optymalizacja turbiny gazowej o zewnętrznym obiegu spalania przewidzianej do układów CHP małej mocy.
3 CPC

Opracowanie konstrukcji kotła do utylizacji rozdrobnionych odpadów. Opracowanie stanowisk badawczych do badań spalania paliw stałych z jednoczesnym przetapianiem popiołów.

4 CPC Opracowanie małoskalowej technologii zgazowania węgla. Opracowanie założeń do projektu podstawowego małoskalowej technologii zgazowania węgla.
5 CPC Obniżenie kosztów operacyjnych katalizatorów DeNOx w stacjonarnych źródłach emisji oraz opracowanie niskonakładowej techniki katalitycznego oczyszczania spalin. Przewidywanie czasu eksploatacji katalizatorów z instalacji SCR
6 CPC
Perspektywy rozwoju technologii ograniczania emisji NOx i/lub SOx przy zastosowaniu koncepcji IEn dedykowanej kotłom rusztowym.
Badania kotła WR-25 w aspekcie wdrożenia instalacji iDeSOx/DeNOx dedykowanej kotłom rusztowym
7 CPE Opracowanie nowych metod modelowania dynamicznego procesów zachodzących w mikro-układach energetycznych z ogniwami SOFC. Budowa i zastosowanie modelu stosu ogniw stałotlenkowych pracujących w trybie elektrolizera (SOEC) dla potrzeb realizacji  koncepcji power-to-gas
8 CPE

Rozwój komponentów układu energetycznego z tlenkowymi stosami ogniw paliwowych. Optymalizacja konstrukcji stosu ogniw SOFC, w celu podniesienia sprawności i wytrzymałości mechanicznej

9 DEE

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego  Polski i krajów Unii Europejskiej poprzez wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów energetycznych

10 DZE-1
Możliwości kompensacji mocy biernej turbogeneratorów pracujących systemie elektroenergetycznym.
Metoda ciągłego wyznaczania dopuszczalnego obciążenia P; Q turbogeneratora w zakresie jego niedowzbudzenia.
11 DZE-3

Ograniczanie zjawisk ferrorezonansowych w sieciach średnich napięć pracujących z izolowanym punktem neutralnym

12 E Analiza stanu dynamicznego hydrozespołu rewersyjnego
13 EAE Opracowanie koncepcji układu zabezpieczenia po stronie GN bloku z linią blokową eliminującego martwą strefę zabezpieczeń różnicowych
14 EAZ
Opracowanie i wdrożenie do produkcji i eksploatacji nowoczesnego zabezpieczenia odcinkowego różnicowo - prądowego
Opracowanie koncepcji zabezpieczenia , przeznaczonego do zastosowania zarówno w aplikacjach linii napowietrznych, jak i kablowych o dwóch lub trzech końcach
15 EAZ Opracowanie i wykonanie w technice cyfrowej stacjonarnych i przenośnych stanowisk laboratoryjnych do badania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Badanie opracowanego prototypu testera zabezpieczeń.
16 EI Analiza porównawcza współczynnika strat dielektrycznych i pojemności układu izolacyjnego stojana generatora dużej mocy oraz parametrów wyładowań niezupełnych na ustalonych poziomach napięcia fazowego i znamionowego.
Badanie korelacji wskaźników współczynnika strat dielektrycznych i parametrów wyładowań niezupełnych dla potrzeb diagnozowania stanu układu izolacyjnego stojana generatora.
17 EI
Analiza wpływu reżymu pracy hydrogeneratora na parametry wyładowań niezupełnych w trybie on-line.
Badanie poziomu i intensywności wyładowań niezupełnych on-line w różnych reżymach pracy hydrogeneratora.
16 EMS Analiza pracy źródła zasilania elektrycznego autobusu miejskiego
19 EMS Weryfikacja przydatności oceny stanu ograniczników przepięć wysokiego napięcia metodą „on-line” oraz metodą badania statycznego napięcia zapłonu
20 EOS Budowa przewoźnego stanowiska do badań liczników zadziałań współpracującymi z ogranicznikami przepięć w warunkach terenowych
21 EOS Badania i ocena proponowanej przez Instytut Energetyki metody termowizyjnej do diagnostyki wybranych urządzeń elektroenergetycznych zainstalowanych na terenie stacji WN. Analiza porównawcza termowizyjnych metod badawczych stosowanych w energetyce w zakresie rozkładu temperatur  na wybranych urządzeniach elektroenergetycznych zainstalowanych na terenie stacji WN. 
22 EUR Analiza założeń oraz wybór i opracowanie metody badawczej w odniesieniu do ograniczników przepięć podczas prób wytrzymałości zwarciowej.
Realizacja stanowiska probierczego dla wybranej metody badawczej ograniczników przepięć w zakresie wytrzymałości zwarciowej, badania weryfikacyjne
23 EWN Opracowanie specyfikacji technicznej dotyczącej wymagań dla przewodów odgromowych skojarzonych z włóknami światłowodowymi (OPGW) i osprzętu w tym ich metod badań oraz kryteriów oceny tych wyników
24 EWN
Doskonalenie badań zjawisk zakłóceń radioelektrycznych i wyładowań niezupełnych w układach izolacyjnych wysokich napięć.
Badanie wpływu warunków atmosferycznych na wyniki laboratoryjnych pomiarów zakłóceń radioelektrycznych w korelacji z pomiarami wyładowań niezupełnych
25 EWP
Zastosowanie numerycznych badań symulacyjnych do analizy torów wielkoprądowych w procesie nagrzewania indukcyjnego z uwzględnieniem zjawisk elektromagnetycznych.
Badania laboratoryjne jako weryfikacja numerycznego modelu symulacyjnego do analizy torów wielkoprądowych
26 EWP
Analiza wpływu różnych czynników związanych z  łukiem elektrycznym na określanie poziomu ochrony materiałów i odzieży przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym.
Wpływ parametrów prądu łukowego na poziom ochrony materiałów
i odzieży ochronnej przeznaczonej do ochrony przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym
27 MAP Opracowanie metodyki oraz stanowiska do wzorcowania termometrów
radiacyjnych w zakresie temperatur środowiskowych.
28 MAP Opracowanie systemu komputerowego odczytu wskazań urządzeń
wyposażonych w wyświetlacze wizualne. Etap: II Implementacja opracowanych algorytmów.
Realizacja i wdrożenie systemu komputerowego odczytu wskazań.
29 MBM Zbadanie możliwości wdrożenia techniki wykonywania pomiarów naprężeń przy użyciu zgrzewalnych tensometrów
30 MBM Optymalizacja pełzarek będących na wyposażeniu Zakładu MBM do osiągnięcia maksymalnej możliwej dokładności utrzymania temperatury badania.
Wstępny etap optymalizacji pełzarek Zakładu MBM. Badania wyżarzania
i budowa centralnego układu pomiarowego na bazie trzech rodzajów czujników pomiarowych oraz testy krótko i średnio-czasowe.
31 MDT Opracowanie metodologii prowadzenia zdalnej kontroli technicznej urządzeń przemysłowych, przeprowadzenie badań diagnostycznych metodą techniki endoskopowej z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury pomiarowej: boroskopu Visual iQ
32 OC CEREL Optymalizacja technologii materiałów ceramicznych. Zaawansowana ceramika konstrukcyjna: dwutlenek cyrkonu częściowo stabilizowany tlenkiem magnezu (Mg‑PSZ)
33 OC CEREL Materiały perowskitowe.Optymalizacja procesu wytwarzania proszku perowskitowego metodą spray pyrolysis na membrany tlenowe
34 OC CEREL Zbadanie możliwości wytwarzania mikroporowatych izolacyjnych materiałów ogniotrwałych opartych o tlenek glinu
35 OC CEREL Materiały ceramiczne. Zbadanie możliwości zastosowania chemicznie wiązanych pokryć ceramicznych
36 OC CEREL Wykorzystanie odpadu korundowego do produkcji wyrobów prasowanych
37 OG Opracowanie nowego, efektywnego algorytmu do poprawy niezawodności pracy sieci SN
38 OG Analiza i badanie technicznych możliwości wykorzystania elektrowni biogazowych do świadczenia usług systemowych
39 OG

Warunki techniczne i możliwość resynchronizacji z siecią elektroenergetyczną typowych obszarów wyspowych o znacznym nasyceniu generacją rozproszoną - zagrożenia i korzyści.

40 OG Opracowanie i badania innowacyjnego systemu zdalnej diagnostyki pracy układów hydraulicznych w układach regulacji turbin wodnych
41 OG Opracowanie i badanie prototypu innowacyjnego sygnalizatora przepływu prądu zwarciowego w sieci SN dla zastosowań Smart Grid
42 OG Opracowanie koncepcji systemu wspomagania decyzji operatora Wirtualnej Elektrowni
43 OG Opracowanie zasad i koncepcji regulacji farm wiatrowych (URST) przyłączanych do węzłów KSE z dołączonymi generatorami pracującymi w regulacji ARNE i transformatorami sprzęgającymi pracującymi w regulacji ARST
44 OG
Opracowanie i badania innowacyjnego symulatora generatora synchronicznego wbudowanego w układ wzbudzenia i regulacji napięcia.
Opracowanie zintegrowanego z regulatorem napięcia symulatora generatora synchronicznego wbudowanego w układ wzbudzenia generatora synchronicznego
45 OG Opracowanie i badania systemu do zarządzania grupą mikroźródeł przyłączonych do sieci niskiego napięcia w synergii z systemem AMI
46 OG Opracowanie i badania rzeczywistego modelu układu detekcji gwałtownej utraty obciążenia (PLU) generatora synchronicznego
47 OG
Opracowanie i badanie algorytmów i programów optymalizacji planowania pracy kaskady elektrowni wodnych.
Opracowanie i testowanie modeli prognostycznych dopływów naturalnych i cen towarowej giełdy energii na dobę następną
48 OG Opracowanie, wykonanie i badania prototypu układu pomiaru warunków meteorologicznych do zastosowania w systemach Dynamicznej Obciążalności Linii (DOL)
49 OTC Opracowanie tłumika do tłumienia hałasu w zakresie niskich częstotliwości słyszalnych (wytyczne konstrukcyjno-materiałowe)
50 OTC Projekt i wykonanie instalacji pilotażowej do zagęszczania pofermentu w biogazowniach metodą odparowania niskotemperaturowego (próżniowego) przy wykorzystaniu ciepła odpadowego
51 OTGiS Nowy układ automatycznego pomiaru mocy cieplnych grzjników c.o. w komorze badawczej typu zamkniętego, z wykorzystaniem sterownika PLC i stacji zbierania danych
52 OTGiS Opracowanie metodyki badań oznaczania stężenia polibromowanych bifenyli (PBB) i polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz wykonanie analiz próbek rzeczywistych.
53 ZD Próby zdolności łączeniowej w różnych szeregach łączeniowych, wytrzymałości elektrycznej i mechanicznej prototypu rozłącznika SN o zamkniętych obudowach fazowych, w warunkach pracy normalnej i zakłóceniowej