Jesteś tutaj: Badania naukowe / Działalność statutowa / 2016

2016

Tematy zadań badawczych realizowanych w roku 2016

 Jednostka realizująca zadanieTemat zadania
1 CENERG

Kierunki rozwoju badań energetycznych w Unii Europejskiej w świetle dokumentów programowych UE.

Kierunki rozwoju badań w zakresie Smart Cities w świetle dokumentów programowych i inicjatyw Unii Europejskiej

2 CPC

Opracowanie autonomicznego układu wytwarzania energii elektrycznej na bazie procesu zgazowania w skali 150 kW.

Badania tolerancji paliwowej reaktora KJ 150 kW oraz identyfikacja elementów szybko zużywających się na potrzeby budowy autonomicznego układu CHP z udziałem biomasy w postaci zrębków drzew liściastych i iglastych.

3 CPC

Badanie wpływu parametrów procesu SNCR na właściwości fizykochemiczne produktów pochodzących ze spalania pyłu węglowego. Perspektywy rozwoju technologii ograniczania emisji NOx i/lub SOx przy zastosowaniu technologii SNCR i/lub SCR

4 CPC

Badania niskonakładowych technik katalitycznego oczyszczania spalin.

Obniżenie kosztów operacyjnych katalizatorów DeNOx w stacjonarnych źródłach emisji

5 CPC

Badania kinetyki reakcji elektrodowych w węglowych ogniwach paliwowych

Badania mechanizmów reakcji w ogniwach DC-SOFC w celu opracowania modelu matematycznego do optymalizacji geometrii i parametrów pracy rzeczywistego węglowego ogniwa paliwowego

6 CPC

Rozwój komponentów układu energetycznego z tlenkowymi stosami ogniw paliwowych.

Optymalizacja i konstrukcja kluczowych komponentów układu energetycznego z tlenkowymi stosami ogniw paliwowych

7 CPC

Opracowanie nowych metod modelowania dynamicznego procesów zachodzących w mikro-układach energetycznych z ogniwami SOFC.

Rozwój metody modelowania dynamicznego procesów zachodzących z uwzględnieniem awaryjnych stanów pracy i procesów degradacji

8 CPC

Opracowanie prototypu palnika wielopaliwowego o mocy 2 MW

9 CPC

Optymalizacja i komercjalizacja układu CHP małej mocy

10 DEE

Ocena kosztów zakłóceń dostaw energii elektrycznej - „blackoutu” dla polskiego systemu elektroenergetycznego, gospodarki polskiej i ludności

11 DZE-1

Tworzenie i wdrażanie nowych metod diagnostycznych stanu technicznego dużych maszyn wirnikowych. Automatyczna kompleksowa metoda oceny stanu technicznego stojana turbogeneratora

12 DZE-3 Łączenia sterowane w sieciach elektroenergetycznych. Łączenia sterowane dławików do kompensacji mocy biernej i nieobciążonych transformatorów w sieciach elektroenergetycznych wysokich napięć.
13 DZE-5 Budowa symulacyjnego modelu EndUse-IEn – elastycznego prognozowania popytu na paliwa i energię finalną i/lub użyteczną oraz towarzyszących emisji CO2 - na poziomie kraju – podejście hybrydowe łączące elementy metodyki macro (‘top-down’) z metodyką sektorową i produktową (‘bottom-up’) – oraz wykonanie wariantowych prognoz popytowych do roku 2030.
14 E Analiza pracy aparatu szczotkowego dużych generatorów synchronicznych
15 EAE Analiza sposobu zabezpieczania transformatorów z regulacją kątową
16 EAZ Opracowanie i wykonanie w technice cyfrowej stacjonarnych i przenośnych stanowisk laboratoryjnych do badania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.  Zbudowanie przenośnego stanowiska laboratoryjnego przystosowanego do pracy w terenie
17 EI Analiza dynamiki zmian stanu izolacji uzwojeń generatorów w latach 2005 ÷ 2015 na podstawie prowadzonych badań wyładowań niezupełnych
16 EI

Analiza porównawcza współczynnika strat dielektrycznych i pojemności układu izolacyjnego stojana generatora dużej mocy oraz parametrów wyładowań niezupełnych na ustalonych poziomach napięcia fazowego i znamionowego. 

Wykonanie pomiarów rozszerzonych o wielkości międzyfazowe dla współczynnika strat dielektrycznych i pojemności elektrycznej izolacji stojana generatora mocy na ustalonych poziomach napięcia fazowego i znamionowego
19 EMS Badania wzajemnych relacji pomiędzy wibracjami normalnymi do powierzchni korpusu turbogeneratora a zarejestrowanym poziomem szumu akustycznego w niewielkiej odległości od powierzchni korpusu turbogeneratora
20 EOS Badanie oddziaływań akustycznych pochodzących od siłowni wiatrowych, w zakresie hałasu infradźwiękowego
21 EOS Badanie parametrów  struktur warystorów ZnO po różnym okresie eksploatacji i zróżnicowanym stopniu degradacji ich struktury
22 EOS Kompatybilność elektromagnetyczna w sieciach Smart Grid w zakresie częstotliwości 2-150 kHz z uwagi na bezpieczeństwo
23 EUR Analiza założeń  oraz wybór i opracowanie metody badawczej w odniesieniu do ograniczników przepięć podczas prób  wytrzymałości zwarciowej
24 EUR Alternatywny układ probierczy dla obwodu zwarciowego o dużej stałej czasowej zanikania składowej aperiodycznej prądu probierczego
25 EWN Opracowanie kryteriów analizy i oceny metod badań i ich wyników dla przewodów OPGW z uwzględnieniem aktualnych standardów znowelizowanych w latach 2014-16
26 EWN Wdrożenie badań i pomiarów wyładowań niezupełnych i zakłóceń radioelektrycznych z wykorzystaniem nowych technik i nowej aparatury pomiarowej, dla napięć probierczych powyżej 100 kV
27 EWP

Badanie i ocena wpływu czynników zewnętrznych na awaryjność kabli i osprzętu kablowego SN w warunkach laboratoryjnych

Wpływ napięć skojarzonych na procesy degradacji izolacji  kabli i osprzętu kablowego SN
28 EWP

Zastosowanie numerycznych badań symulacyjnych do analizy torów wielkoprądowych w procesie nagrzewania indukcyjnego z uwzględnieniem zjawisk elektromagnetycznych

Budowa numerycznego modelu symulacyjnego do analizy torów wielkoprądowych
29 EWP Analiza stanu technicznego biegunów nowoczesnych rozłączników próżniowych SN poddanych degradacji w warunkach laboratoryjnych
30 MAP Opracowanie systemu komputerowego odczytu wskazań urządzeń wyposażonych w wyświetlacze wizualne
31 MAP Opracowanie metodyki oraz oprzyrządowania do wzorcowania termocyklerów.
32 MAP Projekt i budowa stanowiska do wzorcowania czujników temperatury w zakresie od 100 °C do 1100 °C w oparciu o koncepcję przyrządu wirtualnego
33 MBM Ocena sprawności działania zmiennosiłowych zawieszeń rurociągów pary po wieloletniej eksploatacji
34 MBM

Porównanie odporności na pełzanie różnych stanów strukturalnych stali P91 w stanie wyjściowym: drobnoziarnistej i gruboziarnistej, martenzytycznej.

Zbadanie wytrzymałości na pełzanie stali P91 dla dwóch materiałów o strukturze drobnoziarnistej
35 MDT Opracowanie trybu prowadzenia nadzoru nad układami zamocowań stałosiłowych zwłaszcza krzywkowo-sprężynowych w celu wyeliminowania negatywnego wpływu wadliwie pracujących zamocowań  na wytężenie materiału rurociągów parowych
36 OC CEREL

Ogniwa paliwowe

Prowadzenie testów zastosowania gazu ziemnego do zasilania wysokotemperaturowych ogniw paliwowych
37 OC CEREL

Badania kinetyki reakcji elektrodowych w węglowych ogniwach paliwowych.

Testy elektrochemiczne węglowych ogniw paliwowych w zasilaniu wodorowym
38 OC CEREL Opracowanie tworzywa ceramicznego oraz technologii wytwarzania podłoży przeznaczonych do wypalania przegród stałotlenkowych ogniw paliwowych
39 OC CEREL

Ogniwa Paliwowe. Opracowanie technologii wytwarzania cienkich ogniw paliwowych AS-SOFC

40 OC CEREL Opracowanie tworzyw ceramicznych o ekstremalnie wysokiej odporności na szok cieplny
41 OC CEREL Opracowanie technologii wytwarzania trudnościeralnych wyłożeń kolan monolitycznych
42 OC CEREL Opracowanie podstaw technologicznych nanoszenia cienkich warstw składowych (anoda, elektrolit i katoda) ogniw paliwowych na podłożu metalowym.
43 OG Opracowanie i badanie modelu cieplnego i modelu mechanicznego linii przesyłowych, wykorzystujących przewody wysokotemperatutorwe HTLS
44 OG Badania porównawcze badania jakości transmisji danych przy wykorzytsaniu róznychtechnik komunikacji PLC z wykorzystaniem sieci referencyjnej
45 OG Opracowanie realizacja i badania modelu fizycznego przekształtnika elektonicznego opartego o elelmenty wyłączalne
46 OG Analiza zachowania się układu wzbudzenia przy przepięciach gnenerowanych w obwodach wzbudzenia generatorów synchronicznych dużych mocy
47 OG Opracowanie innowacyjnej metody identyfikacji położenia wirnika maszyny synchronicznej dla zerowej prędkości obrotowej
48 OG Opracowanie innowacyjnego algorytmu pomiaru temeperatury wirnika generatora synchronicznego
49 OG Studium badawcze właściwości generatora synchronicznego ze statycznym układem wzbudzenia w niesymetrycznych stanach pracy
50 OG Opracowanie i przeprowadzenie badań innowacyjnego, mechanicznego prototypu bistabilnego układu zabezpieczającego hydrozespół przed wzrostem prędkości obrotowej
51 OG Opracowanie i badania mobilnego systemu do optymalizacji charakterystyk kombinatorowych hydrozespołów z wykorzystaniem pomiaru drgań
52 OG Badania współistnienia różnych technik Power Line Communication w sieciach elektroenergetycznych
53 OG Modelowanie obiektów danych i usług komunikacyjnych zgodnie z rozwiązaniami komunikacyjnymi IEC 61850 w nowoczesnych układach regulacji napięcia i mocy biernej ARST
54 OG Opracowanie metodyki wyborulokalizacji zasobników energii w sieci WN w celu zwiększenia zdolności przyłączenie energetyki odnawialnej do systemu dystrybucyjnego
55 OG Techniczne i ekonomiczne możliwości wykorzytsania zasobników energii dla bilanowania zmienności generacji odnawialnej
56 OTC

Symulator rzeczywistych obiektów regulacji. Projekt, wykonanie i badania.

57 OTC

Sposób uzdatniania pofermentu z biogazowni rolniczej w celu ułatwienia jego racjonalnego zagospodarowania.

Projekt i wykonanie instalacji testującej przeznaczonej do oceny podatności na osuszanie frakcji stałej pofermentu
58 OTG Ocena zagrożenia emisją substancji szkodliwych dla człowieka z materiałów organicznych stosowanych na pokrycia ochronne i dekoracyjne grzejników centralnego ogrzewania
59 OTG Stanowisko do badania zaworów termostatycznych w powietrzu o kontrolowanej zmianie temperatury
60 OTG

Optymalizacja konstrukcji i warunków pracy dyszy  palnika instalacji do utylizacji odpadów pracującej w temperaturze 1000-1100 ºC.

Optymalizacja kształtu dyszy przedpaleniska. Wykonanie i praktyczne sprawdzenie 2-ch rodzajów ochronnych powłok ceramicznych
61 ZD Projekt, budowa prototypu, badania konstruktorskie próżniowej komory rozłącznikowej o cechach i zdolności wyłącznikowej SN. Opracowanie prototypu rozłącznika napowietrznego średniego napięcia w obudowie zamkniętej biegunów fazowych