Jesteś tutaj: Badania naukowe / Działalność statutowa / 2015

2015

Tematy zadań badawczych realizowanych w roku 2015

 Jednostka realizująca zadanieTemat zadania
1 CENERG

Kierunki rozwoju badań naukowych w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy w Europie w świetle dokumentów i inicjatyw UE

2 CENERG

Analiza czynników kształtujących ceny energii elektrycznej w dłuższym horyzoncie czasowym

3 CPC

Badanie wpływu parametrów procesu SNCR na właściwości fizykochemiczne produktów pochodzących ze spalania pyłu węglowego. Perspektywy rozwoju technologii ograniczania emisji NOx i/lub SOx przy zastosowaniu technologii SNCR i/lub SCR

4 CPC

Opracowanie palników wielopaliwowych na węgiel, biomasę, gaz oraz olej

5 CPC

Układy CHP małej mocy (5-5000 kW). Optymalizacja i komercjalizacja układu CHP małej mocy.

6 CPC

Opracowanie autonomicznego układu wytwarzania energii elektrycznej na bazie procesu zgazowania w skali 150 kW

7 CPC

Badanie wpływu parametrów procesu SNCR na właściwości fizykochemiczne produktów pochodzących ze spalania pyłu węglowego. Perspektywy rozwoju technologii ograniczania emisji NOx i/lub SOx przy zastosowaniu koncepcji IEn dedykowanej kotłom rusztowym

8 CPC

Badania ogniw stałotlenkowych o wymiarach 100 x 100 wykonanych w nowej technologii, dostosowanych parametrami materiałowymi i geometrycznymi do modułowego stosu

9 CUE

Optymalizacja  konstrukcji i badanie palników z automatycznym podawaniem granulatu drewna i węgla brunatnego o udziałach masowych odpowiednio 20-50% węgla brunatnego i 50-80% drewna dla ustalenia liczb podobieństwa przy projektowaniu palników

10 DEE

Polityka energetyczna i uwarunkowania bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego Polski.

11 DZE-1

Tworzenie i wdrażanie nowych metod diagnostycznych stanu technicznego dużych maszyn wirnikowych

12 DZE-3 Łączenia sterowane w sieciach elektroenergetycznych
13 DZE-5 Zaprojektowanie oraz zbudowanie symulacyjnego modelu do prognozowania popytu na poziomie (1) kraju oraz (2) regionu (województwo) na paliwa i energię finalną w sektorach gospodarczych oraz energię użyteczną w sektorze mieszkaniowym – z uwzględnieniem emisji CO2 oraz wytypowanych energochłonnych procesów produkcyjnych i usługowych, z zastosowaniem podejścia mieszanego uwzględniającego aspekty typowo makroekonomiczne (top-down) oraz sektorowo – produktowe –(klasa mezo- i podejście bottom-up)
14 E Analiza momentów skrętnych na wale turbozespołu 858 MW
15 EAE Analiza możliwości pracy wyspowej źródeł rozproszonych
16 EAZ Opracowanie i wdrożenie do produkcji i eksploatacji nowoczesnego 7-mio polowego zabezpieczenia różnicowego szyn zbiorczych stacji WN/SN połączonego z LRW. Opracowanie instrukcji badań EMC oraz instrukcji obsługi i nastawiania urządzenia.
17 EAZ Badanie eksploatacyjne izolatorów przepustowych transformatorów WN pod kątem zbudowania urządzenia, pracującego w trybie on-line, do wykrywania stanu grożącego ich awarią.  Badanie modelu urządzenia do rejestracji specyficznych, elektrycznych zjawisk związanych z eksploatacją izolatorów przepustowych transformatorów WN.
16 EAZ Opracowanie metod badania zabezpieczeń różnicowych transformatorów w eksploatacji
19 EAZ Opracowanie i wykonanie w technice cyfrowej stacjonarnych i przenośnych stanowisk laboratoryjnych do badania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Badanie opracowanego prototypu testera zabezpieczeń
20 EI Badanie skuteczności różnych rozwiązań technologicznych do poprawy parametrów dielektrycznych układu izolacyjnego uzwojenia stojana generatora dużej mocy
21 EMS Optymalizacja oceny stanu akustycznego dużych maszyn elektrycznych synchronicznych z wykorzystaniem aktualnych możliwości pomiarowych Laboratorium Maszyn Elektrycznych i Sieci Rozdzielczych
22 EOS Wykonanie układu do transmisji danych w technologii Bluetooth do zintegrowanego miernika pola elektrycznego ZCMP-1. Budowa układu do transmisji danych w technologii Bluetooth do zintegrowanego miernika pola elektrycznego ZCMP-1.
23 EOS Analiza spektrum oddziaływań środowiskowych istniejących i nowopowstających farm wiatrowych-siłowni wiatrowych
24 EUR Opracowanie modelu matematycznego trójfazowego układu boczników klatkowych stosowanych do pomiaru dużych prądów zwarciowych, przeprowadzenie numerycznej analizy symulacyjnej oraz weryfikacja otrzymanych w jej rezultacie wyników w rzeczywistym zwarciowym obwodzie probierczym.
25 EUR Koncepcja alternatywnego układu zasilania stanowiska badawczego przewidzianego do badań wytrzymałości zwarciowej obiektów elektroenergetycznych wysokiego napięcia
26 EWN Uruchomienie stanowiska do prób napięciem stałym 300 kV
27 EWN Wdrożenie pomiarów wyładowań niezupełnych, zakłóceń radioelektrycznych i innych technik diagnostyki izolacji w badaniach układów i urzadzeń wvsokich iskrainie wvsokich napieć. ocena i eliminacja zakłóceń pomiaru wyładowań niezupełnych w celu uzyskania możliwości badań dla napięć powyżej 100kV i czułości rzedu 5pC
28 EWP Badanie i ocena wpływu czynników zewnętrznych na awaryjność kabli i osprzętu kablowego SN w warunkach laboratoryjnych. Wpływ prądów zwarciowych na procesy degradacji izolacji kabli i osprzętu SN
29 MAP Zaprojektowanie, budowa oraz badania 1 ppm-ego  wzorca napięcia odniesienia.
30 MAP Rozproszony system pomiaru  warunków klimatycznych oparty na sieci Wi-Fi.  Opracowanie oraz budowa sprzętowych węzłów systemu w postaci bezprzewodowych mierników temperatury, wilgotności i ciśnienia.
31 MBM Badania i analiza rozkładu naprężeń własnych w próbkach grubościennych pobranych z typowych stali rurociągów energetycznych.
32 MBM Laboratoryjne symulowanie zużycia eksploatacyjnego stali P91. Laboratoryjne symulowanie zużycia eksploatacyjnego stali P91.   ETAP IV: Badanie wytrzymałości na pełzanie stali P91 w stanie wyjściowym i po sztucznym starzeniu. Weryfikacja rzeczywistego stopnia degradacji materiału po starzenia w powiązaniu z wynikami badań strukturalnych.
33 MDT Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska badawczego do kalibracji tensometrycznych i magnetycznych pomiarów odkształceń w stanach jedno i dwuosiowych oraz wykonanie próbek i zaprojektowanie i przeprowadzenie cyklu badań sprawdzającyc. Zaprojektowanie i przeprowadzenie serii prób badawczych  korelacji badań tensometrycznych i magnetycznych
34 NZN Badania mechanicznej wytrzymałości izolatorów kompozytowych przy obciążeniu zmiennym, wynikającym ze szczególnych warunków eksploatacj.  Część II – Zbadanie mechanicznej wytrzymałości przy obciążeniu zmiennym kompozytowych izolatorów wiszących, eksploatowanych w liniach z przewodami wysokotemperaturowymi
35 OC CEREL Ogniwa paliwowe. Opracowanie podstaw technologicznych wytwarzania podłoży metalowych w zastosowaniu dla średniotemperaturowych ogniw paliwowych na podłożu metalowym.
36 OC CEREL Ogniwa paliwowe.  Prowadzenie testów zastosowania gazu ziemnego do zasilania wysokotemperaturowych ogniw paliwowych.
37 OC CEREL Materiały perowskitowe. Opracowanie technologii wytwarzania płaskich membran tlenowych metodą wtrysku wysokociśnieniowego.
38 OC CEREL Optymalizacja technologii materiałów ceramicznych. Badania własności reologicznych submikronowych zawiesin korundowych i cyrkonowych do procesu granulowania w suszarni rozpyłowej.
39 OC CEREL Optymalizacja technologii materiałów ceramicznych.  Wpływ prasowania izostatycznego na gorąco tworzyw ceramicznych na wytrzymałość i stan warstwy wierzchniej
40 OC CEREL Badania kinetyki reakcji elektrodowych w węglowych ogniwach paliwowych.  Optymalizacja technologii wytwarzania przegród elektrolitowych dla węglowych ogniw paliwowych.
41 OG Opracowanie, wykonanie i badania prototypu inteligentnego sterownika sieci domowej dla zastosowania w sieciach inteligentnych SmartGrid oraz testy behawioralne u wybranych odbiorców energii.  Opracowanie i wykonanie prototypu inteligentnego sterownika sieci domowej dla zastosowania w sieciach inteligentnych SmartGrid
42 OG Studium wykorzystania sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia do transmisji danych w aspekcie kompatybilności elektromagnetycznej
43 OG Opracowanie i badanie modelu fizycznego turbiny wiatrowej z wykorzystaniem środowiska Matlab/XPC Target dostosowany do współpracy z rzeczywistymi urządzeniam.
44 OG Opracowanie, badania i wdrożenie systemu do diagnostyki bezszczotkowego układu wzbudzenia. Opracowanie i badania systemu do diagnostyki bezszczotkowego układu wzbudzenia.
45 OG Opracowanie i badania wielomaszynowego modelu sieci działającego w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem system Matlab/xPC Target do badania tłumienia oscylacji międzyobszarowych. Opracowanie wielomaszynowego modelu sieci pracującego czasie rzeczywistym do badania stabilizatorów systemowych, opartego o system Matlab/xPC Target
46 OG Minimalizacja mocy przekształtnika filtra hybrydowego poprzez zastosowanie innowacyjnej koncepcji urządzenia oraz jego układu sterowani. Opracowanie i badanie modelu filtra hybrydowego pozwalającego na minimalizację mocy przekształtnika.
47 OG Zaawansowany symulator systemu elektroenergetycznego uwzględniający procesy rynkowe. Analiza badań scenariuszy zdarzeń sieciowych.  Ocena zagrożeń i analiza wskaźników niezawodności pracy sieci.
48 OG Analiza, opracowanie i badanie modelowych urządzeń elektrohydraulicznych do układów sterowania pracą elektrowni wiatrowych
49 OG Opracowanie uniwersalnego układu sterująco-monitorującego zgodnego z PLC PRIME do zastosowań w sieciach Smart Grid.
50 OG Opracowanie koncepcji, projektu i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania nowych algorytmów układów automatyki regulacyjnej w sieci elektroenergetycznej
51 OG Opracowanie algorytmu lokalnej współpracy automatyki przesuwnika fazowego z układem ARST/ARNE w węźle regulacyjnym.
52 OG Opracowanie i badania algorytmów współpracy układów regulacji farm wiatrowych z układami regulacji napięcia i mocy biernej zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych .
53 OG Opracowanie adaptacyjnej metody efektywnego wykorzystania zakresu generacji mocy biernej generatorów przyłączonych do KSE
54 OG Opracowanie i badanie algorytmów prognozowania generacji wiatrowej w horyzoncie średnioterminowym
55 OG Krótkoterminowe prognozowanie generacji wiatrowej dla potrzeb sterowania systemem elektroenergetycznym.
56 OG Overview and Analysis of Energy Management Systems .  (Przegląd i analiza systemów zarządzania energią). EMS as a key factor for participation of the medium and small companies in the negawatt generation process (Rola systemów zarządzania energią w procesie uczestniczenia małych i średnich przedsiębiorstw w generacji megawatów).
57 OG Methodology for analyzing the impacts of storage on environment (Metodyka oceny wpływu zasobników energii na środowisko naturalne)
58 OTC Optymalizacja pracy bloku energetycznego na podstawie badań symulacyjnych różnych konfiguracji układów automatyki. Optymalizacja pracy bloku energetycznego na podstawie badań symulacyjnych różnych konfiguracji układów automatyki.
59 OTC Sposób uzdatniania pofermentu z biogazowni rolniczej w celu ułatwienia jego racjonalnego zagospodarowani. Opracowanie koncepcji technologicznej uzdatniania pofermentu z biogazowni rolniczej z wykorzystaniem ciepła odpadowego i energii słońca. 
60 OTC Wykorzystanie ciepła odpadowego ze spalania biogazu do odparowania odcieków ze składowisk odpadów.  Zwiększenie efektywności odparowania odcieków na składowisku odpadów wykorzystującego ciepło odpadowe ze spalania biogazu
61 OTGS Ocena zagrożenia migracją substancji szkodliwych dla człowieka z materiałów organicznych stosowanych w produkcji armatury do wody pitnej
62 OTGS Opracowanie kryteriów technicznej, eksploatacyjnej i jakościowej oceny grzejników c.o. spełniających wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów  budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPR).
63 OTGS Optymalizacja konstrukcji i warunków pracy dyszy  palnika instalacji do utylizacji odpadów pracującej w temperaturze 1000-1100 º.  Symulacja warunków pracy dyszy przedpaleniska pracującej w temperaturze 1000-1100 ºC projekt osłony ceramicznej elementów dyszy.
64 ZD Projekt, budowa prototypu, badania konstruktorskie nowej próżniowej komory rozłącznikowej ze zdolnością wyłącznikową SN. Opracowanie koncepcji, projektu i modelu próżniowej komory rozłącznikowej, rekloserowej, zamkniętej SN.