Jesteś tutaj: Badania naukowe / Działalność statutowa / 2014

2014

Tematy zadań badawczych realizowanych w roku 2014

 Jednostka realizująca zadanieTemat zadania
1 CENERG

Analiza i ocena systemowych mechanizmów poprawy efektywności energetycznej; analiza typu koszty – efekty

2 CPC

Badania układów CHP w skali półtechnicznej

3 CPC

Perspektywy rozwoju technologii ograniczania emisji NOx i/lub SOx przy
zastosowaniu technologii SNCR i/lub SCR

4 CPC

Opracowanie kompleksowego urządzenia on-line do monitorowania jakości gazu generatorowego pod kątem obecności zanieczyszczeń do silnika spalinowego lub ogniwa paliwowego

5 CPC

Opracowanie algorytmu numerycznego redukcji złożonych mechanizmów
reakcji związków azotu uczestniczących w syntezie i dekompozycji tlenków azotu
Nox podczas spalania węgla i biomasy w wybranych warunkach
procesowych

6 CUE

Ocena emisji zanieczyszczeń w spalinach i zawartości substancji szkodliwych w odpadach paleniskowych powstałych ze współspalania odpadów bytowych i paliw podstawowych w paleniskach kotłów grzewczych

7 DEE

Prognoza zapotrzebowania na energię pierwotną i kierunki rozwoju polskiego sektora energii uwzględniająca wdrażanie niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii w perspektywie 2050 r.

8 DZE-1

Diagnostyka wibracyjna stanu technicznego online zębów rdzenia stojana turbogeneratora

9 DZE-3

Diagnostyka wibracyjna stanu technicznego online zębów rdzenia stojana turbogeneratora

10 E/EMS

Techniczne i technologiczne zakłócenia w pracy turbogeneratorów i przyczyny ich powstawania oraz sposoby ich ograniczania

11 E

Badanie i weryfikacja prototypów elektronicznych załączników zwarciowych niskiego napięcia typu ZZE

12 EAE

Analiza możliwości usprawnienia wyznaczania parametrów systemu dla
wykorzystania w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej

13 EAZ

Opracowanie i wdrożenie do produkcji i eksploatacji nowoczesnego 7-dmio polowego zabezpieczenia różnicowego szyn zbiorczych stacji WN/SN połączonego z LRW. Badanie zabezpieczenia z serii informacyjnej zabezpieczenia i korekcja oprogramowania.

14 EAZ

Opracowanie i wykonanie w technice cyfrowej stacjonarnych i przenośnych stanowisk laboratoryjnych do badania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Opracowanie prototypu testera zabezpieczeń.

15 EAZ

Badanie przekładników prądowych pod kątem przydatności do zabezpieczeń różnicowych

16 EAZ

Wykonanie modelu urządzenie do rejestracji specyficznych, elektrycznych
zjawisk związanych z eksploatacją izolatorów przepustowych transformatorów WN

17 EI

Opracowanie zintegrowanego systemu pomiarów wyładowań niezupełnych w
izolacji uzwojeń stojanów generatorów dużej mocy, wykonywanych w trybie on-line
oraz off-line w elektrowni

18 EOS

Analiza spektrum oddziaływań środowiskowych istniejących i nowopowstających farm wiatrowych - siłowni wiatrowych 

19 EOS

Przegląd istniejących metod badawczych i programów obliczeniowych rozkładów pól elektromagnetycznych niskiej częstotliwości oraz ich weryfikacja na podstawie długoletniej praktyki pomiarowej realizowanych przez Pracownię EOS. Działania optymalizacyjne dotyczące oprogramowania i modernizacji miernika natężenia pola elektrycznego typu ZCMP-1

20 EUR

Opracowanie modelu matematycznego, przeprowadzenie badań symulacyjnych, wykonanie prototypu i badań sprawdzających skompensowanego dzielnika napięcia RC służącego do pomiarów przebiegów napięciowych podczas prób łączeniowych aparatów SN i badań nad układami półprzewodnikowych łączników energoelektronicznych SN

21 EWN

Wdrożenie technik pomiarów uchybów napięciowych, prądowych i kątowych w
układach pomiarowych napięcia wysokiego napięcia.

22 EWN

Ocena prób badań odporności materiału kloszy i osłony izolatorów kompozytowych na wyładowania pełzne i erozję. Analiza uzyskanych wyników prób oraz dokonanie oceny zalecanych metod

23 EWN

Kryteria analizy i oceny parametrów i wyników badań przewodów OPGW wg
wymagań aktualnych standardów oraz ich doboru w liniach napowietrznych 110 –
400 kV

24 EWP

Wpływ udarów napięciowych na procesy starzenia w izolacji wytłaczanej wysokonapięciowych kabli elektroenergetycznych oraz przeprowadzenie analizy wpływu udarów napięciowych i różnych warunków środowiskowych na długotrwałą wytrzymałość prądową kabli

25 MAP

Budowa rozproszonego systemu pomiarowego opartego na sieci komputerowej oraz bazie danych do wzorcowania termometrów elektrycznych, czujników termometru rezystancyjnego, czujników termoelektrycznych. Budowa platformy programistycznej dla laboratorium wzorcującego.

26 MAP

Budowa stanowiska do wzorcowania oraz badania liniowości mostków rezystancyjnych ac i dc. Budowa stanowiska, oprogramowanie oraz opracowanie dokumentacji technicznej.

27 MAP

Budowa generatora wilgotności względnej

28 MBM

Ocena sprawności działania stałosiłowych zawieszeń rurociągów pary po wieloletniej eksploatacji

29 MBM

Laboratoryjne symulowanie zużycia eksploatacyjnego stali P91. ETAP III: obróbka cieplna i badania podstawowych własności  materiałowych po różnych etapach starzenia.

30 MDT

Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska badawczego do kalibracji tensometrycznych i magnetycznych pomiarów odkształceń w stanach jedno i dwuosiowych

31 MUC

Opracowanie metody określania zapasu żywotności układów przepływowych turbin na podstawie symptomów drganiowych

32 NZN

Badania mechanicznej wytrzymałości izolatorów kompozytowych przy obciążeniu zmiennym, wynikającym ze szczególnych warunków eksploatacji. Część I – Opracowanie metody prognozowania trwałości kompozytowych izolatorów liniowych w zależności od natężenia drgań eolskich (przeprowadzenie badań laboratoryjnych, wyznaczenie charakterystyk zmęczeniowych i amplitudowych, opracowanie prognozy trwałości)

33 CEREL

Wykonanie badań nad możliwością wytwarzania nośników anodowych ogniw paliwowych o rozwiniętej powierzchni

34 CEREL

Zbadanie możliwości nasączania włóknin ceramicznych materiałem ceramicznym do zastosowań w uszczelnieniach ogniw paliwowych

35 CEREL

Opracowanie technologii jednoosiowego prasowania wielkogabarytowych kształtek do zastosowań w komorach gaszenia łuku elektrycznego

36 CEREL

Opracowanie technologii prasowania izostatycznego w suchej komorze

37 CEREL

Opracowanie tworzywa cyrkonowego stabilizowanego cerem na dysze do wytwarzania proszków metalicznych.

38 OG

Badanie możliwości wykorzystania sieci neuronowych do modelowania własności cieplnych linii przesyłowych

39 OG

Analiza algorytmów dokonujących detekcji i wydzielania uszkodzonych odcinków linii oraz
opracowanie algorytmu automatycznego wykrywania miejsca zwarcia

40 OG

Analiza modeli danych i protokołów warstwy aplikacji wykorzystywanych w komunikacji pomiędzy Sterownikiem Zarządzania Energią i Inteligentnymi Urządzeniami w sieci domowej

41 OG

Studium wzajemnej zależności poziomów generacji wiatrowej i potencjalnej generacji ze źródeł fotowoltaicznych na obszarze północnej Polski

42 OG

Zaawansowany system do badania i analizy charakterystyk amplitudowo – fazowych generatorów synchronicznych

43 OG

Badania wpływu mikrogeneracji przyłączanej do sieci dystrybucyjnej Smart Grid na parametry jakości energii w celu identyfikacji zagrożeń i opracowania środków zaradczych.

44 OG

Analiza możliwości i koncepcja wdrożenia nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych w cyfrowym układzie automatycznej regulacji napięcia

45 OG

Studium obszarowej korelacji generacji wiatrowej i dynamicznych obciążalności linii

46 OG

Opracowanie innowacyjnego systemu elektrohydraulicznego sterowania do synchronicznej pracy cylindrów hydraulicznych

47 OG

Badania interoperacyjności liczników inteligentnych i koncentratorów danych wykorzystujących technologie Power Line Communication (PLC) w sieciach elektroenergetycznych

48 OG

Przegląd i analiza technik komunikacyjnych pod kątem ich zastosowania w sieci inteligentnej

49 OG

Studium wpływu układów Automatycznej Regulacji Stacji Transformatorowej ARST na system elektroenergetyczny w stanie zagrożenia lub awarii

50 OG

Opracowanie koncepcji i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badań algorytmów regulacji napięcia i mocy biernej farm wiatrowych

51 OG

Koncepcja i model systemu służącego do zarządzania Wirtualną Elektrownią w Inteligentnej Sieci Elektroenergetycznej (Smart Grid).

52 OG Ocena możliwości wykorzystania usług regulacyjnych świadczonych przez generację
rozproszoną w sieci SN przy planowaniu rozwoju sieci
53 OG Wielokryterialna optymalizacja techniczna i ekonomiczna parametrów elektrochemicznych zasobników energii na potrzeby technicznego i handlowego wyrównywania obciążeń
54 OTC

Badania optymalizacyjne, technologiczne i eksploatacyjne procesu oczyszczania nadmiaru odcieków metodą termiczną w instalacji pilotażowej oraz udoskonalenie technologii i konstrukcji

55 OTC

Przeprowadzenie badań rzeczywistego źródła hałasu z wykorzystaniem układu Aktywnego Tłumienia Hałasu

56 OTGiS

Badania wpływu zmian parametrów konstrukcyjnych na moc cieplną stalowych panelowych grzejników c.o.

57 OTGiS

Badanie mechanizmu zmiany ChZT w procesie utylizacji emulsji olejowych metodą elektrokoagulacji

58 ZD

Badanie zdolności łączeniowych próżniowych komór rozłącznikowych SN w zakresie 630 A i 800 A, ze sprawdzeniem nagrzewania i sprawdzeniem działania mechanicznego dla 5000 cykli C-O.