Jesteś tutaj: Badania naukowe / Działalność statutowa / 2013

2013

Tematy zadań badawczych realizowanych w roku 2013

 Jednostka realizująca zadanieTemat zadania
1 COP Wysokosprawne, wielopaliwowe układy energetyczne z tlenkowymi stosami ogniw paliwowych. Badania reaktywności węgli pylistych jako paliwa w węglowych ogniwach paliwowych
2 CPC Układy CHP małej mocy (5-5000 kW). Opracowanie rozwiązań konstrukcyjnych dla wybranych układów CHP
3 CPC Badanie wpływu parametrów procesu SNCR na właściwości fizyko-chemiczne popiołów pochodzących ze spalania pyłu węglowego i ich przydatności do zastosowania przy produkcji betonu
4 CPC Opracowanie metodyki badania przydatności paliw z odpadów (np. osady ściekowe, frakcje odpadów komunalnych) do termicznej konwersji w procesie zgazowania. Projekt, budowa i badania prototypu modułu odżużlania dla reaktora zgazowania w skali 150kW ze stałym złożem dedykowanego paliwom o wysokiej zawartości popiołu, w szczególności odpadom
5 CPC Opracowanie algorytmu numerycznego redukcji złożonych mechanizmów reakcji związków azotu uczestniczących w syntezie i dekompozycji tlenków azotu NOx podczas spalania węgla i biomasy w wybranych warunkach procesowych
6 CUE Opracowanie i wdrożenie wymienników ciepła opartych na konstrukcji płomieniówkowej wraz z ceramicznym przedpaleniskiem dla kotłów grzewczych o mocach 15, 20 i 25 kW oraz palnikiem automatycznym zasilanym biomasą.
7 CUE Aspiracja nadizokinetyczna podczas pomiarów stężenia pyłu w kanałach odprowadzających gazy odlotowe przepływające z prędkością mniejszą niż 3 m/s. Badania stężenia pyłu w emitorach obiektów energetycznych i technologicznych z wykorzystaniem aspiracji nadizokinetycznej w warunkach prędkości przepływu mniejszej niż 3 m/s.
8 CUE Opracowanie wytycznych dotyczących przystosowania wybranych typów konstrukcyjnych produkowanych w kraju kotłów grzeczych opalanych węglem kamiennym do spełnienia zaostrzonych wymagań ustalonych w znowelizowanej formie Fpr EN 303-5 w zakresie wartości emisji zanieczyszczeń
9 EAE Analiza pracy zabezpieczeń impedancyjnych i różnicowych w kablowych sieciach elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia
10 EAE Impendancyjne zabezpieczenia rezerowe elektroenergetycznych jednostek wytwórczych w czasie zakłóceń wewnętrznych. Analiza możliwości wystąpienia niewłaściwego działania zabezpieczeń podimpedancyjnych bloków wytwórczych oraz blokad kołysaniowych tych zabezpieczeń w czasie kołysań mocy
11 EAZ Opracowanie i wdrożenie do produkcji i eksploatacji nowoczesnego siedmiopolowego zabezpieczenia różnicowego szyn zbiorczych stacji WN/SN połączonego z LRW. Opracowanie i wykonanie serii informacyjnej zabezpieczenia.
12 EAZ Opracowanie i wykonanie w technice cyfrowej stacjonarnych i przenośnych stanowisk laboratoryjnych do badania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Badanie opracowanego modelu testera zabezpieczeń.
13 EAZ Przekazywanie sygnałów dwustanowych w warunkach dużych obiektów energetycznych
14

EBA

Analiza zagrożeń przepięciowych i przetężeniowych w długich ciągach liniowych sieci wysokich i najwyższych napięć Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) inicjowanych wskutek dokonywania w nich łączeń operacyjnych w warunkach normalnej eksploatacji oraz w stanach zakłóceniowych  i awaryjnych w systemie.
15

DZE-3

Analiza warunków pracy wyłączników generatorowych podczas łączenia zwarć na zaciskach
16

EI

Opracowanie zintegrowanego systemu pomiarów wyładowań niezupełnych w izolacji uzwojeń stojanów generatorów dużej mocy, wykonywanych w trybie on-line oraz off-line w elektrowni. Analiza porównawcza wyników pomiarów wyładowań niezupełnych w izolacji uzwojeń stojana generatora w trybie on-line oraz off-line dla opracowania zintegrowanego systemu
17

EMS

Opracowanie wymagań modernizacyjnych oraz metod diagnostycznych, umożliwiających wydłużenie okresu eksploatacji generatorów synchronicznych
18

EOS

Minimalizacja oddziaływań linii energetycznych. Opracowanie zbioru zasad  i wytycznych minimalizacji pól elektromagnetycznych niskiej częstotliwości istniejących i nowo projektowanych linii wysokiego napięcia
19

EOS

Analiza termowizyjna stanu zużycia ograniczników przepięć w eksploatacji. Opracowanie wytycznych i zakup aparatury do analizy termowizyjnej
20

EOS

Niestandardowa metoda badań ograniczników przepięć
21

EUR

Opracowanie i wykonanie prototypu układu półprzewodnikowych aktywnych rezystorów ograniczających współczynnik udaru prądu zwarciowego transformatorów
22

EUR

Opracowanie metodologii i praktycznego sposobu weryfikacji rezultatów będących wynikiem symulacji oddziaływań dynamicznych w rzeczywistych torach prądowych podczas przepływu prądów zwarciowych. Opracowanie metodologii i praktycznego sposobu weryfikacji oddziaływań dynamicznych prądu zwarciowego w trójfazowych torach prądowych
23

EWN

Ocena prób badań odporności materiału kloszy i osłony izolatorów kompozytowych na wyładowania pełzne i erozję. Próby odporności izolatorów kompozytowych w komorze z mgłą solną i metodą kołową
24

EWN

Wdrożenie technik pomiarów przebiegów udarowych i impulsowych na wysokich potencjale
25

EWP

Opracowanie wymagań technicznych i metod diagnostyki dla osprzętu przewidzianego do wysokotemperaturowych przewodów linii napowietrznych WN. Opracowanie programu badań, wykonanie cyfrowej rejestracji parametrów probierczych, wykonanie badań starzeniowych oraz analiza uzyskanych wyników.
26

EWP

Optymalizacja procedur badania przewodów i kabli wysokotemperaturowych na podstawie opracowanego programu badań. Badania przewodów i kabli wysokotemperaturowych wg opracownaej procedury. Analiza uzyskanych wyników badań, optymalizacja procedur badań
27

MAP

Budowa stanowiska do wzorcowania oraz badania liniowości mostków rezystancyjnych ac i dc. Opracowanie projektu  oraz  budowaprototypu sieci rezystancyjnej do badania liniowości mostków rezystancyjnych dc oraz ac.
28

MAP

Budowa rozproszonego systemu pomiarowego opartego na sieci komputerowej oraz bazie danych do wzorcowania termometrów elektrycznych, czujników termometru rezystancyjnego, czujników termoelektrycznych. Opracowanie projektu oraz budowa multipleksera dla czujników termometru rezystancyjnego.
29

MAP

Budowa stanowisk w zakresie wzorcowań w wysokich temperaturach termometrów elektrycznych i radiacyjnych. Budowa stanowiska do wzorcowania termometrów radiacyjnych
30

MBM

Laboratoryjne symulowanie zużycia eksploatacyjnego stali P91. ETAP II: obróbka cieplna i badania podstawowych własności materiałowych po różnych etapach starzenia.
31

MDT

Opracowanie metodyki diagnozowania stanu naprężeń w badanych elementach konstrukcyjnych rurociągów wysokoprężnych za pomocą efektu Barkhausena
32

MUC

Optymalizacja drganiowych symptomów stanu turbin parowych z punktu widzenia zawartości informacji diagnostycznej
33

CENERG

Efektywność energetyczna – mechanizmy i  instrumenty implementacyjne w krajach UE i USA – wnioski i rekomendacje dla Polski. Analiza i ocena systemowych mechanizmów poprawy efektywności energetycznej funkcjonujących w wybranych krajach UE i USA oraz w Polsce
34

DEE

Energetyczne wykorzystanie odpadów w Polsce na tle systemów obowiązujących w wybranych krajach UE
35

DZE-1

Tworzenie i wdrażanie nowych metod diagnostycznych stanu technicznego dużych msazyn wirnikowych. Stworzenie algorytmów i oprogramowania komputerowego dla ciągłej automatycznej diagnostyki stanu technicznego stojana dużego turbogeneratora
36

NZN

Badania mechanicznej wytrzymałości kompozytowych wsporczych izolatorów stacyjnych przy obciążeniach zmiennych. Część IV – Badania modeli izolatorów 400 kV przy różnych parametrach obciążenia zmiennego (przeprowadzenie badań, analiza wyników i opracowanie sprawozdania).
37

Oddział Gdańsk

Opracowanie i wykonanie prototypu układu pomiaru temperatury i prądu przewodu dla zastosowania w sieciach inteligentnych SmartGrid
38

Oddział Gdańsk

Analiza możliwości wykorzystania układów przesyłowych prądu stałego dużej mocy (HVDC) do poprawy tłumienia kołysań międzyobszarowych w Europie. Opracowanie modelu systemu synchronicznego Europy kontynentalnej w horyzoncie roku 2050 do badania zjawisk kołysań międzyobszarowych
39

Oddział Gdańsk

Opracowanie dokładnego modelu i przeprowadzenie badań symulacyjnych układu rozruchu częstotliwościowego maszyny synchronicznej dużej mocy
40

Oddział Gdańsk

Opracowanie, wykonanie i badania prototypu systemu zdalnej komunikacji z aparaturą do pomiarów jakości energii elektrycznej
41

Oddział Gdańsk

Opracowanie systemu do monitorowania sprawności i optymalizacji pracy hydrozespołów. Analiza możliwości wdrożenia dostępnych metod pomiaru sprawności i optymalizacji pracy hydrozespołów w systemach komputerowych. Opracowanie koncepcji systemu.
42

Oddział Gdańsk

Opracowanie koncepcji i założeń funkcjonalnych nowego pakietu narzędzi obliczeniowych z zakresu optymalizacji pracy sieci elektroenergetycznej
43

Oddział Gdańsk

Opracowanie założeń funkcjonalnych, opracowanie oraz badania symulacyjne algorytmu regulacji dławika kompensującego prąd ziemnozwarciowy w sieci Smart Grid
44

Oddział Gdańsk

Analiza techniczna i ekonomiczna możliwości wykorzystania zasobników energii dla zwiększenia zdolności przyłączania do sieci generacji OZE
45

Oddział Gdańsk

Overview of Emergency Situation and Restoration. Voltage Stability Security Assement
46

Oddział Gdańsk

Communication solutions for smart meters integrating residential systems with energy management systems (EMS). Study of technologies used for local communication between smart meters and residential systems.
47

Oddział Gdańsk

Smart Grid as a facilitator for unbundled energy market growth. Study of Smart Grids key technologies relevance for DSOs, aggregators, consumers and prosumers.
48

Oddział Gdańsk

A tool for optimal dispatch of wind generation curtailments for the purpose of Distribution Management Systems 
49

Oddział Ceramiki CEREL

Opracowanie wytycznych technologicznych do wykonywania cienkich warstw materiałów perowskitowych  na membrany tlenowe metodą Ink-Jet Printing. Zbadanie wpływu nośników organicznych i przygotowania atramentu ceramicznego na wykonywanie cienkich warstw perowskitowych na membrany tlenowe metoda Ink-Jet Printing
50

Oddział Ceramiki CEREL

Tworzywa cyrkonowe - zbadanie wpływu zastosowanych stabilizatorów i warunków syntezy na własności fizyczne tworzyw cyrkonowych. Badanie wpływu warunków wypalania na własności gęstych tworzyw z dwutlenku cyrkonu stabilizowanego itrem.
51

Oddział Ceramiki CEREL

Sondy tlenowe. Dobór i optymalizacja składu i charakterystyki proszków wyjściowych, rodzaju i udziału masowego termoplastyfikatorów oraz parametrów wtrysku wysokociśnieniowego sond tlenowych
52

Oddział Ceramiki CEREL

Technologie wysokowydajnej obróbki ceramicznych części maszyn i urządzeń o złożonej geometrii. Opracowanie wytycznych technologicznych prowadzenia wysokowydajnej obróbki elementów ceramicznych
53

Oddział Ceramiki CEREL

Opracowanie niskoalkaicznego tworzywa korundowego do wytwarzania osłon termopar do szczególnie trudnych warunków technologii ich wytwarzania. Dopracowanie technologii produkcji zamkniętych  osłon termopar z wykorzystaniem nowych urządzeń zakupionych przez CEREL
54

Oddział Ceramiki CEREL

Doskonalenie technologii wytwarzania ogniw paliwowowych typu SOFC. Optymalizacja składu i parametrów masy ceramicznej przeznaczonej do wytwarzania podłoży anodowych metodą wtrysku wysokociśnieniowego. Optymalizacja parametrów wtrysku wysokociśnieniowego podłoży anodowych. Zmniejszenie grubości przegród ogniw paliwowych AS-SOFC 
55

ZD Białystok

Analiza możliwości rozłączania prądów 200 A za pomocą rozłączników napowietrznych SN, z zastosowaniem częściowo zamkniętych komór gaszeniowych. Opracowanie koncepcji rozłącznika napowietrznego S.N. 200 A na podstawie konstrukcji  rozłączników 80 A i 400 A.
56

Oddział ITC Łódź

Kogeneracja energii elektrycznej i chłodzącej w oparciu o kombinowany cykl Otto lub Diesel z cyklem zwykłym i odwróconym Stirlinga. Opracowanie koncepcji i projekt modelu układu kombinowanego cyklu Otto lub Diesel z cyklem Stirlinga
57

Oddział ITC Łódź

Zastosowanie aktywnego tłumienia hałasu dla transformatorów (energetycznych, montowanych w sąsiedztwie terenów normowanych akustycznie itp. Opracowanie koncepcji zastosowania metody aktywnego tłumienia hałasu dla transformatorów.
58

Oddział ITC Łódź

Wykorzystanie ciepła odpadowego ze spalania biogazu do odparowania odcieków ze składowisk odpadów. Projekt techniczny, wykonanie i montaż pilotażowej instalacji do odparowania i termicznego oczyszczania odcieków o mocy cieplnej 150 kW
59

Oddział OTGiS Radom

Optymalizacja procesów utylizacji płynnych odpadów metodą  elektrokoagulacji. Badanie mechanizmu zmiany ChZT w procesie utylizacji emulsji olejowych metodą elektrokoagulacji
60

Oddział OTGiS Radom

Optymalizacja przebiegów charakterystyk jednodrogowych termostatycznych zaworów grzejnikowych z regulacją wstyępną na potrzeby krajowych systemów grzewczych
61

Oddział OTGiS Radom

Modernizacja indywidulancyh instalacji małej mocy - źródeł niskiej emisji