Jesteś tutaj: Badania naukowe / Działalność statutowa / 2012

2012

Tematy zadań badawczych realizowanych w roku 2012

 Jednostka realizująca zadanieTemat zadania
1 COP Badania reaktywności węgli pylistych jako paliwa w węglowych ogniwach paliwowych
2 CPC Technologie termicznej utylizacji odpadów
3 CPC

Opracowanie konstrukcji kotła pyłowego opalanego biomasą oraz badania procesów  powiązanych

4 CPC Technologia CCS. Analiza aktualnego stanu, potencjał rozwojowy i perspektywy aplikacyjne
5 CPC Opracowanie metodyki przydatności paliw uformowanych z odpadów (w tym z sortowanych odpadów komunalnych, osadów pościekowych i ich mieszanin) do procesu zgazowania
6 DEE Handel biomasą w regionie Europy Środkowej i przewidywane korzyści gospodarcze z wymiany dla Polski
7 DZE Opracowanie elementów automatycznej (inteligentnej) diagnostyki stanu wibracyjnego technicznego turbogeneratora
8 Pion Elektryczny Analiza magnesowania turbozespołów przez prądy wałowe
9 EAE

Badania i analizy symulacyjne zakłóceń i działania automatyki zabezpieczeniowej w sieciach rozdzielczych z rozproszonymi źródłami energii w zależności od ich charakteru

10 EAZ

Analiza zjawisk w stanach awaryjnych systemu i doskonalenie automatyki zabezpieczeniowej. Część 1: Opracowanie i wdrożenie do produkcji i eksploatacji nowoczesnego siedmiopolowego zabezpieczenia różnicowego szyn zbiorczych stacji WN/SN połączonego z LRW, Usunięcie wad prototypu i powtórne jego badanie. Część 2: Opracowanie i wykonanie w technice cyfrowej stacjonarnych i przenośnych stanowisk laboratoryjnych do badania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, budowa modelu części analogowej i cyfrowej testera zabezpieczeń

11 EBA

Opracowanie koncepcji i wykonanie obliczeń parametrów technicznych stanowiska probierczego Instytutu Energetyki do badań urządzeń elektroenergetycznych w zakresie obciążalności zwarciowej oraz odporności na działanie wewnętrznego łuku elektrycznego

12 EBA

Ocena zagrożeń napięciowych urządzeń elektroenergetycznych w sieciach średnich napięć w warunkach ich normalnej eksploatacji oraz podczas zakłóceń zwarciowych w aspekcie innowacyjnych rozwiązań ochrony przeciwprzepięciowej

13 EI

Opracowanie logistyczne i dobranie układu do systemu pomiarów wyładowań niezupełnych w izolacji uzwojenia stojana generatora dużej mocy

14 EMS

Opracowanie  wibroakustycznej metody oceny stanu skrajnej strefy rdzeni turbogeneratorów i hydrogeneratorów

15 EMS

Analiza wybranych wariantów pracy systemu elektroenergetycznego oraz ich praktyczna weryfikacja  przy maksymalnej generacji mocy biernej  w EW Żarnowiec

16 EOS

Weryfikacja metod badawczych wraz z propozycją zmian przepisow w zakresie pól elektromagnetycznych niskiej i wysokiej częstotliwości

17 EOS

Analiza porównawcza wybranych metod badania ograniczników przepięć

18  EWP

Opracowanie modelu symulacyjnego kabla energetycznego wysokiego napięcia do obliczania wartości prądów zwarciowych żył powrotnych kabli przy wykorzystaniu możliwości programu komputerowego  do obliczeń obwodów elektrycznych

19 EUR

Opracowanie metodologii i praktycznego sposobu weryfikacji oddziaływań dynamicznych prądu zwarciowego w jednofazowych torach prądowych

20 EWN

Opracowanie procedur pomiarowych i uruchomienie wysokonapięciowych stanowisk wzorcujących

21 EWN

Rozwój technik badawczych i analitycznych przewodów OPGW w aspekcie nowych wymagań standardów i wyników eksploatacji w krajowych sieciach  Un ≥ 110 kV

22 EWN

Wysokonapięciowe badania dotyczące technologii prac pod napięciem w krajowych sieciach wysokich napiąć: Un ≥ 110 kV

23 EWN

Racjonalizacja zasad koordynacji izolacji i ochrony odgromowej izolacji urządzeń w krajowych sieciach wysokiego napięcia Un ≥ 110 kV

24 MAP

Rozszerzenie możliwości wykonywania wzorcowań w wysokich temperaturach dla termometrów elektrycznych i radiacyjnych

25 MAP

Opracowanie metody do wyznaczania rozkładów temperatury w urządzeniach do utrzymywania temperatur w oleju termostatycznym

26 MAP

Analiza i opracowanie metody badań termometrów elektrycznych z czujnikiem powierzchniowym

27 MBM

Wykorzystanie elektrochemicznej obróbki powierzchni metalu do tensometrycznych pomiarów naprężeń własnych

28 MBM

Symulacja cieplnego starzenia stali typu P91. Etap I. Wyznaczenie parametrów obróbki cieplnej starzejącej. Określenie właściwości materiału poddawanego starzeniu.

29 MDT

Zastosowanie otworkowej metody badań  naprężeń na obiektach przemysłowych. Doświadczalne wyznaczenie dokładności pomiaru w badaniach terenowych

30. MUC

Zastosowanie statystyk elastycznych w analizie trendów drgań turbozespołów parowych dla oceny stopnia wyczerpania żywotności

31 NZN

Badania mechanicznej wytrzymałości kompozytowych wsporczych izolatorów stacyjnych przy obciązeniach zmiennych. Część II - Badania izolatorów 220 kV przy różnych parametrach obciążenia zmiennego

32 Oddział CEREL

Opracowanie kompozytów ceramicznych do uszczelniania wysokotemperaturowych membran tlenowych

33 Oddział CEREL

Zbadanie wpływu zastosowanych stabilizatorów i warunków syntezy na własności fizyczne  tworzyw cyrkonowych

34 Oddział CEREL

Wtrysk wysokociśnieniowy – opracowanie procedur badawczych i przeprowadzenie testów kontrolnych właściwości mas i tworzyw ceramicznych na sensory sond tlenowych

35 Oddział CEREL

Opracowanie niskoalkalicznego tworzywa korundowego do wytwarzania osłon wytwarzania osłon termopar przeznaczonych do szczególnie trudnych warunków pracy w stopach metali

 36 Oddział CEREL

Doskonalenie technik nanoszenia cienkich warstw metodą ink-jet printing i sitodruku na przegrody ogniw paliwowych

37 Oddział Gdańsk

Zastosowanie pomiaru naprężeń mechanicznych do monitorowania stanu napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV z wykorzystaniem środowiska obliczeniowego MATLAB

38 Oddział Gdańsk

Opracowanie metod i programów wykorzystujących środowisko MATLAB dla tworzenia ekwiwalentów dynamicznych elementów i obszarów systemu elektroenergetycznego

39 Oddział Gdańsk

Analiza oddziaływania fotowoltaicznych układów wytwarzania energii elektrycznej oraz układów magazynowania energii elektrycznej na parametry jakości energii elektrycznej w inteligentnych sieciach (Smart Grid)

40 Oddział Gdańsk

Opracowanie modelu i badania laboratoryjne energoelektronicznego przełącznik zaczepów transformatora nn/nn

41 Oddział Gdańsk

Analiza możliwości wykorzystania wybranych elektrowni wodnych do zasilania wydzielonych obszarów sieciowych

42 Oddział Gdańsk

Opracowanie metody i wykonanie układu wykorzystującego zjawisko wymuszonych pulsacji ciśnienia oleju do płukania elementów hydrauliki siłowej

43 Oddział Gdańsk

Opracowanie, uruchomienie i testowanie symulatora systemu elektroenergetycznego (SEE) dla potrzeb badania algorytmów automatyki regulacyjnej napięcia i mocy biernej

44 Oddział Gdańsk

Opracowanie założeń i realizacja laboratoryjnego symulatora do badania modułu podpowiedzi (systemu ekspertowego) systemów obszarowej regulacji napięcia typu SORN z wykorzystaniem pakietu oprogramowania MATLAB/SIMULINK

45 Oddział Gdańsk

Opracowanie metodyki stochastycznego modelowania zmienności zapotrzebowania na moc w węzłach sieci WN dla celów analiz rozpływowych oraz implementacja opracowanych algorytmów w środowisku MatLab

46 Oddział Gdańsk

Local and coordinated voltage control in Smart Grids. Algorithmas and control systems archittectures

47 Oddział Gdańsk

Smart Grid Interoperability. Communication solutions for monitoring and control for MV and LV smart electric networks

48 Oddział Gdańsk

Models and methods of utilization of HVDC links for grid design optimization

49 Oddział Gdańsk

Review and analysis of wind generation models used in power system studies in Poland

50 Oddział ITC Łódź

Opracowanie, wykonanie i badania instalacji doświadczalnej odparowania odcieków ze składowiska odpadów ciepłem spalonego biogazu

51 Oddział ITC Łódź

Uzdatnianie biogazu przeznaczonego do napędu silników gazowych

52 Oddział ITC Łódź

Wykorzystanie metod rozpływu energii  do oceny własności pola akustycznego i zagrożenia hałasem niskoczęstotliwościowym na stanowiskach pracy

53 Oddział ITC Łódź

Badania wibroakustyczne przekładni cykloidalnej

54 Oddział ITC Łódź

Opracowanie kompaktowego systemu redukcji zapylenia spalin cząstkami stałymi PM 10 i PM 2,5 w kotłach grzewczych do 150 KW

55 Oddział ITC Łódź

Analiza możliwości bezpośredniego sterowania zaworami parowymi turbiny energetycznej w celu regulacji mocy czynnej i prędkości obrotowej turbozespołu TK120 MW OTGS/LO 3221-12-04, Opracowanie i wykonanie bioreaktora do hodowli alg pod kątem eksperymentalnego określenia możliwości wykorzystania ich do produkcji biopaliw płynnych

56 Oddział OTGiS Radom

Badania rzeczywistej mocy cieplnej radiacyjnego grzejnika c. o. w warunkach zmiany masowego natężenia przepływu wody przez grzejnik

57 Oddział OTGiS Radom

Badania jakości spalania w kotłach grzewczych z palnikiem granulowanych mieszanek paliw mineralnych (węgla brunatnego) z wybranymi paliwami odnawialnymi

58 Oddział OTGiS Radom

Opracowanie i wykonanie bioreaktora do hodowli alg pod kątem określenia możliwości wykorzystania ich do produkcji biopaliw płynnych

59 ZD Białystok

Zastosowanie nowych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych w systemie budowy modułowej rozłączników bezpiecznikowych niskiego napięcia wielkości 00 – badania typu, oprzyrządowanie, wdrożenie do produkcji

60 ZD Białystok

Opracowanie i wykonanie miernika temperatury i prądu linii 110 kV i 220 kV