DZC - Jednostka Certyfikująca

Zespół ds. Certyfikacji i Inspekcji dostarcza usługi

  • certyfikacyjne w zakresie oceny zgodności z dokumentami normatywnymi wyrobów elektroenergetycznych, w strukturze Jednostki Certyfikującej,
  • inspekcyjne - prowadzi nadzory nad badaniami ww. wyrobów, w ramach Jednostki Inspekcyjnej.

 Zespół działa na polskim rynku energetycznym od 1969 roku.

 W Zespole funkcjonują dwie jednostki oceniające zgodność, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA):

  • Jednostka Certyfikująca, Nr AC 117,  od 04.02.2005 r.
  • Jednostka Inspekcyjna typu A,  Nr AK 037,  od 17.12.2021 r.

 Obie jednostki oceniające zgodność występują jako strona trzecia, są bezstronne i niezależne od stron zainteresowanych. Ocena zgodności jest oferowana w dziedzinie wyrobów do zastosowania w elektroenergetyce, które obejmują takie wyroby jak: przekładniki, kable i przewody elektroenergetyczne, izolatory, osprzęt elektryczny (w tym: bezpieczniki i wkładki bezpiecznikowe), aparatura łączeniowa i sterownicza niskonapięciowa i wysokonapięciowa, transformatory i dławiki, urządzenia do elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych (w tym: przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich – ograniczniki przepięć).

Działalność certyfikacyjna oraz inspekcyjna jest prowadzona na terenie Polski oraz innych krajów. Oceny zgodności realizuje się wg dokumentów normatywnych PN, CENELEC, IEC, ANSI/IEEE oraz międzynarodowych koncernów energetycznych (ENEL, ENEDIS).

  • Certyfikaty zgodności wydawane przez Jednostkę Certyfikującą IEn są uznawane przez odbiorców w Europie i na świecie (porozumienie w ramach organizacji międzynarodowych IAF MLA, EA MLA).
  • Dzięki nadzorom przedstawicieli akredytowanej Jednostki Inspekcyjnej, badania są uznawane jako akredytowane w procesach oceny zgodności wyrobów w Europie i na świecie (porozumienia w ramach organizacji międzynarodowych ILAC MRA i EA MLA o wzajemnym uznawaniu wyników badań).
  • Jednostka Inspekcyjna IEn – to pierwsza w Polsce akredytowana jednostka inspekcyjna w dziedzinie nadzorów nad badaniami wyrobów elektroenergetycznych.

Jednostki funkcjonują w ramach wdrożonych systemów zarządzania zgodnych z właściwymi normami:

  • Jednostka Certyfikacyjna - PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi”.
  • Jednostka Inspekcyjna - PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”

Pracownicy Zespołu uczestniczą w opracowywaniu norm i innych dokumentów normalizacyjnych , poprzez działalność  w wielu Komitetach Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN):

- Kable i Przewody, Instalacje Elektryczne i Ochrona Odgromowa Obiektów Budowlanych, Sprzęt Elektroinstalacyjny, Przekaźniki, Aparatura Rozdzielcza i Sterownicza Wysokonapięciowa, Aparatura Rozdzielcza i Sterownicza Niskonapięciowa, Izolatory, Transformatory Energetyczne, a także w Polskim Komitecie Wielkich Sieci Elektrycznych – CIGRE, w Polskim Komitecie Ochrony Odgromowej.

Kierownikiem Zespołu ds. Certyfikacji i Inspekcji jest mgr inż. Andrzej Kieliszek, a Zastępcą Kierownika jest mgr inż. Dariusz Zienkiewicz.

Zapraszamy do współpracy.