Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Struktura / Pion Elektryczny / Prace badawczo-wdrożeniowe

Prace badawczo-wdrożeniowe

Prace zrealizowane w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
 • Opracowanie katalogu wymagań systemów zabezpieczeń elektrycznych generatorów w zakresie stosowanych funkcji i koordynacji ich nastaw z EAZ w sieci przesyłowej

W pracy omówiono funkcje zabezpieczeniowe bloku, które reagują na zakłócenia zewnętrzne – zakłócenia w sieci przesyłowej. Przedstawiono kryteria wykrywania tych zakłóceń oraz rozwiązania konstrukcyjne zabezpieczeń reagujących na takie zakłócenia jak: zwarcia, obniżenie częstotliwości, asymetria obciążenia, obniżenie napięcia, utrata synchronizmu wzbudzonego generatora. W pracy przedstawiono wyniki inwentaryzacji urządzeń zabezpieczeniowych 65 bloków w dwunastu wytypowanych przez Zleceniodawcę elektrowniach oraz urządzeń zabezpieczeniowych tych bloków zainstalowanych w polach blokowych stacji Najwyższego Napięcia (NN). Przedstawiono wnioski, które wynikły z analizy rozwiązań inwentaryzowanych urządzeń zabezpieczeniowych. W pracy dokonano analizy sposobu przesyłania sygnałów sterujących między elektrowniami i stacjami NN w zakresie inwentaryzowanych rozwiązań.

Praca realizowana w latach 2010-2011.

 • Analiza wartości nastawieniowych zabezpieczeń sieci 220 kV, 30 kV, 11 kV, 6 kV Zakładów Azotowych Puławy S.A., Wydanie 1 i 2

W ramach niniejszej pracy wykonano za pomocą programu SCC Industrial obliczenia zwarciowe dla sieci elektroenergetycznej WN i SN Zakładów Azotowych Puławy. Sprawdzono nastawienia wszystkich funkcji zabezpieczeniowych w sieci, sprawdzono selektywność działania i stopniowanie czasowe wszystkich zabezpieczeń.

Praca zrealizowana w roku 2010.

 • Automatyka elektroenergetyczna sieci rozdzielczych i dystrybucyjnych współpracujących z rozproszonymi źródłami energii

W ramach niniejszej pracy zbadano wpływ źródeł rozproszonych na pracę elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej sieci rozdzielczej i dystrybucyjnej. Przeprowadzono analizę działania takiej automatyki w warunkach przyłączania rozproszonych źródeł energii, opracowano specyficzne wymagania dla takiej automatyki. Pracę kończą autorskie wnioski i zalecenia dla operatorów sieci.

Praca zrealizowana w roku 2010.

 • Automatyka elektroenergetyczna sieci rozdzielczych i dystrybucyjnych współpracujących z rozproszonymi źródłami energii

Prace polegające na analizie działania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w sieciach z rozproszonymi źródłami energii. Badania mające na celu zwiększenie niezawodności przesyłu i rozdziału energii.

Prace realizowane w latach 2009-2011.

 • Zastosowanie protokołu komunikacyjnego IEC 61850 dla wybranych układów automatyki zabezpieczeniowej stacji KSE

W pracy zawarto omówienie nowoczesnego protokołu komunikacyjnego opisanego w normie IEC 61850. Zebrano dotychczasowe krajowe i zagraniczne doświadczenia wdrażania tego protokołu w stacjach elektroenergetycznych. Przeprowadzono analizę stanu wdrażania wymienionego protokołu w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Przygotowano listę warunków i wymagań, które należy spełnić, aby pomyślnie zmodernizować stację do protokołu opisanego w normie, oraz opracowano ramowy harmonogram takiej inwestycji. Omówiono narzędzia, które mogą być używane do testowania urządzeń pod kątem ich zgodności z normą IEC 61850. Zawarto przegląd najnowszych rozwiązań przekładników pomiarowych, które mogłyby być stosowane jako elementy nowego, pracującego w protokole IEC 61850, Systemu Sterowania i Nadzoru stacji.

Praca zrealizowana w roku 2009.

 • Opracowanie koncepcji zmian obwodów wtórnych części elektrycznej bloków nr 1 i 2 w Elektrowni Opole w zakresie doboru urządzeń i aparatury

Opracowano koncepcję elektroenergetycznych zabezpieczeń bloku nr 1 i 2 w Elektrowni Opole, dokonując doboru funkcji zabezpieczeniowych oraz funkcji logicznych wchodzących do cyfrowych urządzeń zabezpieczeniowych zaproponowanych w koncepcji. Praca zawiera ponadto obliczenia prądów zwarcia w obrębie bloku nr 1 i 2 w Elektrowni Opole oraz obliczenia wartości nastawieniowych poszczególnych funkcji zabezpieczeniowych układu wyprowadzenia mocy i rozdzielni 6 kV. Ponadto w pracy znajdują się parametry nowych przekładników pomiarowych w obwodach wyprowadzenia mocy z generatora.

Praca zrealizowana w roku 2009.

 • Analiza stanu sieci 15 kV RWE-STOEN Operator Sp. z o.o. ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości doboru i nastaw zabezpieczeń

W pracy przeanalizowano wybrane przez zamawiającego - RWE-Stoen Operator Sp. z o.o. stacje pracujące na poziomie średniego napięcia pod kątem prawidłowości doboru zabezpieczeń oraz automatyk SZR i SCO. W skrócie przedstawiono wymagania dotyczące automatyk stosowanych we wszystkich polach wybranych stacji oraz sprawdzono zgodność ich istniejącego stanu z założonym. Przedstawiono również metodykę obliczania wartości nastawieniowych dla wszystkich stosowanych rodzajów zabezpieczeń. Pracę zamykają wnioski, gdzie zawarte zostały wszystkie uwagi i spostrzeżenia, które wynikły w ramach realizacji niniejszej pracy.

Praca zrealizowana w roku 2009.

 • Prace związane z wymianą zabezpieczeń i układu wzbudzenia w Elektrowni Ostrołęka (bloki nr 1, 2, 3)

Zaprojektowano układy zabezpieczeń dla trzech bloków w Elektrowni Ostrołęka, wyznaczono nastawienia zabezpieczeń, wykonano próby funkcjonalne i synchronizacyjne.

Prace realizowane w latach 2008-2010.

 • Analiza celowości i sposobów blokowania zabezpieczeń w systemie elektroenergetycznym podczas
  kołysań mocy

W pracy przedyskutowano potrzebę blokowania zabezpieczeń odległościowych w zależności od miejsca ich zainstalowania, to jest w sieci przesyłowej, rozdzielczej i w polach blokowych przy elektrowniach systemowych. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych odwzorowujących przebiegi impedancji mierzonych na zaciskach generatora o mocy 360 MW przy różnych zwarciach w sieci najwyższego napięcia powodujących asynchroniczne kołysania mocy. Dokonano analizy otrzymanych, w wyniku tych badań, trajektorii impedancji, ze względu na potrzebę blokowania przy kołysaniach mocy zabezpieczeń – impedancyjnego bloku, które mierzy prąd i napięcie generatora oraz odległościowego, które mierzy prąd i napięcie w polu blokowym.

Praca zrealizowana w roku 2007.

 • Badania symulacyjne zakłóceń w pracy generatorów pracujących w systemie elektroenergetycznym
  stosowanych w energetyce rozproszonej

W pracy przedstawiona jest analiza zakłóceń w pracy generatorów stosowanych w energetyce rozproszonej. Przeprowadzono badania symulacyjne zakłóceń w pracy tych generatorów w systemie elektroenergetycznym.

Praca zrealizowana w roku 2007.

 • Koncepcja programowo przestrzenna modernizacji zabezpieczeń hydrozespołów odwracalnych w EW Żarnowiec

Analiza obecnego stanu automatyki zabezpieczeniowej bloku EW Żarnowiec, koncepcję modernizacji EAZ przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń dostępnych na rynku oraz obliczenie wartości nastawieniowych zabezpieczeń.

Praca zrealizowana w roku 2007.

 • Opracowanie metodyki doboru standardowych zabezpieczeń i ich nastaw w polach blokowych

W pracy przedstawiono zakłócenia, na które powinny reagować zabezpieczenia w polu blokowym stacji przyelektrownianej. Określono wymagania dla takich zabezpieczeń. Omówiono krótko zasadę działania każdego typu zabezpieczenia, charakterystyki rozruchowe oraz podano kryteria nastawieniowe. Opracowano sposób
działania funkcji logicznych. Dokonano weryfikacji sygnałów przesyłanych między elektrownią a stacją.

Praca realizowana w latach 2006-2007.

 

Prace zrealizowane w zakresie standaryzacji systemów automatyki elektroenergetycznej
 • Warunki wdrażania w KSE protokołu komunikacyjnego wg standardu IEC 61850

Przedstawiono wprowadzenie do normy IEC 61850. Dokonano inwentaryzacji prac dotyczących wdrażania protokołu IEC 61850 ze względu na możliwość praktycznego zastosowania wyników. Zebrano dane na temat światłowodowych wdrożeń protokołu IEC 61850, dokonano inwentaryzacji urządzeń w wybranych stacjach KSE, które mają być objęte protokołem komunikacyjnym IEC 61850. Opracowano kryteria oceny warunków, których spełnienie umożliwi wdrożenie tego protokołu. Opracowano wymagania dotyczące narzędzi do badania parametrów urządzeń.

Praca zrealizowana w roku 2008